SP langs de Modern Werkenden Meetlat

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden Leave a Comment

Partijprogramma SP: Stel een daad

Ook de SP benadrukt in haar concept partijprogramma dat de wereld volop in verandering is. Deze verkiezingen gaan volgens hen dan ook over de vraag wat voor toekomst jij wilt. Met de titel ‘Stel een daad’ hopen ze je op te roepen om vooral te gaan stemmen (en dan op de SP natuurlijk) zodat je de toekomst niet door anderen laat bepalen. Met ‘anderen’ doelen ze vooral op de multinationals. Die hebben volgens de SP veel te veel te vertellen en de mensen veel te weinig. 

De SP constateert dat steeds meer mensen zien dat hun meningen en belangen er in de politiek niet meer toe doen. En dat vinden ze slecht voor de samenleving. Hierin herkent de Werkvereniging zich. Ook wij maken ons zorgen over het groeiend aantal mensen dat zich niet langer door de politiek en de traditionele polderpartijen vertegenwoordigd voelt.

“Veel partijen willen na de coronacrisis zo snel mogelijk terug naar een ‘nieuw normaal’. Dat is terug naar een neoliberale politiek. Wij willen vooruit: niet de markten, maar de mensen zijn de nieuwe maat.”

En net als de Werkvereniging wil de SP vooruit, waarbij de mensen de nieuwe maat zijn. Maar als we gaan kijken hoe de SP dat voor zich ziet, dan richten zij zich vooral op het vergroten van de macht van de werknemers. Zo willen ze de economie menselijker maken door de macht van de aandeelhouders te beperken en de mensen in loondienst meer zeggenschap te geven in de bedrijven. Als het aan de SP ligt krijgen niet alleen de bestuurders en de aandeelhouders, maar ook alle medewerkers voortaan het recht op een deel van de winst van een onderneming. 

“Zo profiteren ook de werknemers wanneer dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Elke werknemer krijgt een even groot deel van de winstuitkering. De minimale hoogte van de winstdeling leggen ze vast in een wet. … Werknemers bij grote bedrijven kiezen de helft van de commissarissen, de andere helft wordt gekozen door de aandeelhouders”

Over het MKB zegt de SP het volgende:

“Het midden- en kleinbedrijf is ontzettend belangrijk voor onze economie. Lokale ondernemers krijgen hulp, onder meer door aanbestedingen voortaan ‘mkb-vriendelijk’ te maken, betere huurbescherming van panden en ondersteuning bij ziekte van werknemers. Met een nationale investeringsbank voor het mkb kunnen kleine en startende bedrijven makkelijker lenen en bevorderen we duurzame vernieuwing.” 

Verder wil de SP dat ‘alle ZZP’ers en ook overige werknemers met een onzeker contract meer zekerheid krijgen.’ 

“We voorkomen voortaan dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw, de zorg of de platformeconomie (Uber, Deliveroo, etc.). Voor ZZP’ers verbeteren we de sociale zekerheid, onder meer door recht op een goed pensioen en een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. We stoppen met de uitbuiting van werknemers door een einde te maken aan onzekere arbeidscontracten.”

Hoe ze willen voorkomen dat mensen gedwongen worden als zelfstandige aan de slag te gaan, en of het verbeteren van de sociale zekerheid onder zzp’ers vrijwillig of verplicht moet gebeuren, en hoe ze een einde willen maken aan onzekere arbeidscontracten, daar lezen we niets over. Niets concreters dan dit althans:

“In een beschaafd land hoeven kunstenaars geen armoede te leiden. We gaan toezien op een eerlijke betaling en leggen dat vast in een wettelijke code. Voor makers in de creatieve sectoren met onzekere contracten verbeteren we de sociale zekerheid, onder meer door een goed pensioen en een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.“

We zijn heel benieuwd hoe de SP op een eerlijke betaling van kunstenaars wil toezien (en wat ons betreft op de eerlijke betaling van alle mensen en speciaal van hen die in armoede leven) want door hen alleen (verplicht) deel te laten nemen aan een pensioenvoorziening en een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, wordt hun besteedbaar inkomen alleen maar lager in plaats van hoger en daarmee wordt hun armoede juist vergroot.  

De SP pleit voor het verhogen van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en willen ze dat de lasten van het doorbetalen van ziek personeel bij het MKB eerlijker moet worden verdeeld, zonder dat dit ten koste gaat van de zieke werknemers. Bij alle opdrachten van de overheid willen ze garanderen dat grote bedrijven geen voorkeur hebben en kleine ondernemers meer kans krijgen. Al zeggen ze verderop ook voor een wettelijk maximum aan de inhuur van externen te zijn bij overheden en alle andere bedrijven en organisaties die publieke diensten uitvoeren. 

Uit het partijprogramma van de SP maken we dan ook op dat de Modern Werkenden nog niet echt bij ze op het netvlies staan. Een gemiste kans want nu er overal massaontslagen aangekondigd worden zal het aantal Modern Werkenden alleen maar verder toenemen. En juist dan is het solidair om ervoor te zorgen dat alle werkenden ongeacht de contractvorm zich verzekerd weten van een basis aan zekerheden die meebeweegt met hun leven, hun werk en de keuzes die ze daarin maken. 

Lees ook het artikel op ZiPconomy over het verkiezingsprogramma van de SP

Partijprogramma SP langs de Modern Werkenden Meetlat

We hebben het programma van de SP nauwkeurig gelezen en alle teksten die volgens ons onder de zes pijlers van Modern Werkenden vallen, onder de specifieke pijler geplaatst. De plus en de min geeft aan of dit een positieve of een negatieve bijdrage levert aan de pijler. Een plusminus geeft aan dat de tekst wel onder de pijler valt maar niet zoals wij denken dat Modern Werkenden dat voor ogen hebben. 

1. Modern Werkenden willen beter vertegenwoordigd en gehoord worden;

+/-  Niet de politici maar de mensen moeten in onze democratie het laatste woord hebben. De bevolking krijgt het recht om de bestuurders terug te fluiten op het moment dat die besluiten nemen die mensen niet willen. De SP voeren een bindend correctief referendum in op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Met een ‘volksinitiatief’ kunnen mensen daarnaast besluiten nemen over onderwerpen die de politici laten liggen. 

2. Modern Werkenden willen meer ruimte en vrijheid voor zelfstandig ondernemerschap en het combineren van werkvormen;

Er komt een wettelijk maximum aan de inhuur van externen bij overheden en alle andere bedrijven en organisaties die publieke diensten uitvoeren.  
+/- Het midden- en kleinbedrijf vinden ze ontzettend belangrijk voor onze economie. Lokale ondernemers krijgen hulp, onder meer door aanbestedingen voortaan ‘mkb-vriendelijk’ te maken, betere huurbescherming van panden en ondersteuning bij ziekte van werknemers. Met een nationale investeringsbank voor het mkb kunnen kleine en startende bedrijven makkelijker lenen en bevorderen we duurzame vernieuwing 
+/- Alle ZZP’ers en ook overige werknemers met een onzeker contract krijgen meer zekerheid.  
+/- Ze steunen het midden- en kleinbedrijf (mkb), dat zo belangrijk is voor het werk en de economie. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek verhogen ze. De lasten van het doorbetalen van ziek personeel worden eerlijker verdeeld, zonder dat dit ten koste gaat van de zieke werknemers. Bij alle opdrachten van de overheid garanderen ze dat grote bedrijven geen voorkeur hebben en kleine ondernemers meer kans krijgen.

3. Modern Werkenden willen minder regels en meer handhaving op slecht werk- en opdrachtgeverschap;

+/- Bestuurders en toezichthouders van bedrijven en organisaties die publieke diensten uitvoeren worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld en gestraft bij fraude, corruptie of bij een ernstig falen. 
+/- Het Huis voor Klokkenluiders moet voldoende mensen en middelen hebben om maatschappelijke misstanden te onderzoeken. ‘Alle mensen’ die een misstand melden kunnen een beroep doen op een Fonds voor Klokkenluiders, dat hen helpt bij het voeren van procedures en ook voor andere vormen van ondersteuning zorgt. Klokkenluiders kunnen als gevolg van hun melding nooit worden ontslagen. 
+/- Ze voorkomen voortaan dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw, de zorg of de platformeconomie (Uber, Deliveroo, etc.). Ze stoppen met de uitbuiting van werknemers door een einde te maken aan onzekere arbeidscontracten.

4. Modern Werkenden willen geen verplichting maar wel toegang tot AOV en pensioen op vrijwillige basis;

+/- Voor ZZP’ers verbeteren ze de sociale zekerheid, onder meer door recht op een goed pensioen en een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. 
+/- In een beschaafd land hoeven kunstenaars geen armoede te leiden. Ze gaan toezien op een eerlijke betaling en leggen dat vast in een wettelijke code. Voor makers in de creatieve sectoren met onzekere contracten verbeteren ze de sociale zekerheid, onder meer door een goed pensioen en een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. 

5. Modern Werkenden willen meer autonomie voor alle werkenden;

6. Modern Werkenden willen arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid voor alle werkenden.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *