WhatsApp Image 2023 10 26 at 12.17.20

Kieswijzer Partij voor de Modern Werkenden CDA

Roos Wouters Nieuws, Partij voor Modern Werkenden Leave a Comment

Programma CDA: “Recht doen” langs de Modern Werkenden Meetlat

Net als de Werkvereniging, pleit het CDA voor een hervorming van de arbeidsmarkt, waarbij ze bestaanszekerheid als vertrekpunt nemen. Lezen we verder dan kunnen we al snel concluderen dat het verkiezingsprogramma van het CDA dit keer minder goed zal scoren op de Modern Werkenden Meetlat dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Zo vindt het CDA dat de flexibiliteit is doorgeslagen, de vaste baan weer de norm moet worden en er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen moet komen.

CDA: flexibiliteit is doorgeslagen, vaste baan weer de norm

Te veel mensen werken als schijnzelfstandige, op onzekere oproepcontracten of hebben twee flexbaantjes nodig om fatsoenlijk rond te kunnen komen.  

Wat het CDA betreft zijn hiervoor al belangrijke afspraken tussen werkgevers en werknemers gemaakt die het CDA graag wil doorzetten. Het CDA gaat er wat de Werkvereniging betreft aan voorbij dat de belangen van het MKB en de Modern Werkenden, waaronder zelfstandigen zonder personeel, hierbij nauwelijks meegenomen zijn. Bovendien geloven wij niet dat mensen met een vaste baan in de toekomst zoveel bestaanszekerheid hebben. Zo is de gemiddelde levensduur van grote bedrijven de afgelopen decennia teruggelopen van 65 jaar in de jaren ’50 naar slechts 15 jaar in 2017. De gemiddelde levensduur van MKB bedrijven is nog geringer. Dit terwijl de meerderheid van onze beroepsbevolking in het MKB werkt. Wat ons betreft biedt de vaste baan dus vooral schijnzekerheid. Het lijkt ons dan ook beter om het opbouwen van bestaanszekerheid niet langer te koppelen aan de vaste baan maar aan het hebben van werk, in welke contractvorm dan ook. 

Nieuwe zekerheden (voor zzp)

Om nieuwe zekerheden te bevorderen wil het CDA een betaalbare en uitvoerbare basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle zzp’ers. Dit zou in het belang zijn voor de onderlinge solidariteit en het gelijke speelveld tussen contractvormen. De Werkvereniging is van mening dat onderlinge solidariteit en een gelijker speelveld pas echt wordt bevorderd als er een betaalbare en uitvoerbare basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden komt. 

Wendbaarheid en weerbaarheid

Net als de Werkvereniging, wil het CDA dat er een Persoonlijk Ontwikkel Budget komt voor iedereen. Werknemers, werkgevers en overheid hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid volgens het CDA.

Via sociale ontwikkelbedrijven, door de invoering van de basisbaan, de invoering van de maatschappelijke diensttijd en de verdere uitwerking van leven lang ontwikkelen, wil het CDA iedereen in Nederland aan het werk of op weg naar passend werk helpen. Voor ouderen die langer willen doorwerken moet het mogelijk zijn om de AOW later op te nemen. De AOW ziet het CDA als een ongetoetst basispensioen en dat moet wat hen betreft zo blijven. De AOW geeft bestaanszekerheid aan ouderen die niet meer kunnen werken. Voor aanvullende pensioenen steunt het CDA de nieuwe pensioenwet. 

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is volgens het CDA te ingewikkeld en zorgt te vaak voor oneerlijke situaties, waardoor mensen tussen wal en schip vallen. Daarom willen ze het huidige stelsel grondig herzien en hardvochtigheden in het beleid aanpakken. Verder wil het CDA de schuldenindustrie bestrijden.

Rijnlandse economie

In het hoofdstuk Eerlijke economie pleit het CDA voor de Rijnlandse benadering.

In een Rijnlandse economie is samenwerking tussen werknemers, werkgevers en de politiek de basis voor stabiliteit en het succes.

Ook de Werkvereniging is voor de Rijnlandse benadering, al vinden wij dat de samenwerking tussen werknemers, werkgevers en de politiek op dit moment te smal is vormgegeven. Het MKB en de Modern Werkenden, waaronder zzp’ers, hebben veel te weinig invloed in de huidige polder om tot breed gedragen en uitvoerbaar beleid te komen. 

Evenals de Werkvereniging vindt het CDA dat economische verschillen tussen regio’s een kans voor Nederland zijn.

Elke regio dient een eigen kansenagenda op te stellen voor economische ontwikkeling en de samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Deze regionale kansenagenda’s vormen wat het CDA betreft de basis voor structurele overheidsinvesteringen. 

Conclusie

Op basis van dit partijprogramma concluderen wij als Werkvereniging dat het CDA weinig oog voor de behoeften van Modern Werkenden, zeker in vergelijking met hun vorige  partijprogramma voor de Tweede Kamer verkiezingen. Toen erkenden zij de behoefte om mee te willen praten en om vorm te geven aan moderne werk- en sociale zekerheidsvormen die vanuit de samenleving zelf komen en pleitte ze voor meer maatregelen die alle Nederlanders wendbaar en weerbaar maken. Daar is in dit verkiezingsprogramma niet veel meer van over. Daar waar het gaat over minder regeldruk en meer vrijheid gaat het vooral over de burger, en als ze het over de werkenden hebben dan laten ze weten dat vooral de boeren, leraren en zorgmedewerkers meer zeggenschap moeten krijgen over hun werk en erkenning voor hun vakmanschap.

Partijprogramma CDA langs de Modern Werkenden Meetlat

We hebben het programma van het CDA nauwkeurig gelezen en alle teksten die volgens ons onder de zes pijlers van Modern Werkenden vallen, onder de specifieke pijler geplaatst. De plus en de min geeft aan of de partij een positieve of een negatieve bijdrage levert aan de pijler. Een plusminus geeft aan dat de tekst wel onder de pijler valt maar niet zoals wij denken dat Modern Werkenden dat voor ogen hebben. De teksten zijn letterlijk uit het partijprogramma geknipt. Wij hebben hier en daar alleen het woord we in ze veranderd om te voorkomen dat het lijkt of de Werkvereniging dat vindt.

1. Modern Werkenden willen beter vertegenwoordigd en gehoord worden;

+/- In een Rijnlandse economie is samenwerking tussen werknemers, werkgevers en de politiek de basis voor stabiliteit en het succes. Met de polder werken we aan een brede welvaartsagenda. 

2. Modern Werkenden willen meer ruimte en vrijheid voor zelfstandig professionals en het combineren van werkvormen
De flexibilisering op de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Te veel mensen werken als schijnzelfstandige, op onzekere oproepcontracten of hebben twee flexbaantjes nodig om fatsoenlijk rond te kunnen komen. Er zijn al belangrijke afspraken gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en het kabinet. We zetten deze hervormingen door, zodat de vaste baan weer de norm wordt en mensen meer zekerheid krijgen over hun werk en een fatsoenlijk inkomen. De afspraken moeten er ook voor zorgen dat het voor werkgevers aantrekkelijk wordt om mensen in vaste dienst te nemen. Modern werkgeverschap moet worden gestimuleerd. 

3. Modern Werkenden willen minder regels en meer handhaving op slecht werk- en opdrachtgeverschap

+/- Maakbaarheid en controledwang zijn de dominante karaktertrekken van de moderne samenleving geworden. Als er iets fout gaat, roepen we gelijk om een schuldige. En komen er regels, protocollen en procedures om alles nog beter in de hand te hebben en risico’s uit te sluiten. Het leidt vooral tot een systeem van wantrouwen en schijnveiligheid. Het werkt averechts als politici op elke fout duiken met nog meer beleid. Het is hun taak om te zorgen dat het in een samenleving gemakkelijker is om goed te doen en eerlijk mee te doen. Recht doen vraagt om een beweging van regelzucht naar burgerruimte. Met een overheid die dienstbaar en betrouwbaar is en die burgers niet ziet als nummer of klant, maar als verantwoordelijke burgers die zij serieus neemt en vertrouwt. 

4. Modern Werkenden willen geen verplichting maar wel toegang tot AOV en pensioen op vrijwillige basis;

Er komt een betaalbare en uitvoerbare basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle zzp’ers, als vangnet om grote inkomensrisico’s bij ziekte tegen te gaan. Dat is van belang voor de onderlinge solidariteit en het gelijke speelveld tussen contractvormen.

5. Modern Werkenden willen meer autonomie voor alle werkenden;

+/- Boeren, leraren en zorgmedewerkers krijgen meer zeggenschap over hun werk en erkenning voor hun vakmanschap. We schrappen zoveel mogelijk onnodige regels, administraties en voorschriften die mensen in de weg zitten om het goede te doen.

6. Modern Werkenden willen arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid voor alle werkenden.

+ De noodzakelijke investering in kennis en vakmanschap kan niet alleen uit ons onderwijssysteem komen. Een leven lang ontwikkelen is nodig, in nieuwe niet- schoolse vormen, die aansluiten bij de praktijk en zorgen dat mensen zich kunnen omscholen. Daarom willen wij dat er een Persoonlijk Ontwikkel Budget komt voor iedereen. Werknemers, werkgevers en overheid hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Terug naar de kieswijzer

Het werken van nu is allesbehalve vast. Het denken helaas nog wel. Met jouw support maken we impact. Voor iedereen.

Sluit je aan bij al ruim 200.000 Modern Werkenden voor de arbeidsmarkt van morgen.
Zet je handtekening.

Aanmelden Ik steun de Werkvereniging!
Ik steun de Werkvereniging!

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *