CDA langs de Modern Werkenden Meetlat

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden Leave a Comment

Partijprogramma CDA: “Nu doorpakken”

Wat het CDA betreft is de opdracht waar de partij voor staat duidelijk: investeren en innoveren. Investeren in een krachtig economisch herstel en tegelijk de omslag maken naar een eerlijke, innovatieve en weerbare economie.

Geen geheven vingertje

Een van de dingen waarin het partijprogramma van het CDA zich onderscheid van de andere programma’s is de toon. Het CDA vraagt en kijkt hoe burgers te ondersteunen. Ze hebben leden en niet-leden bijvoorbeeld opgeroepen om hun ideeën te delen. Deze ideeën zijn te herkennen aan een speciaal icoontje. Daarnaast benadrukt het CDA dat Nederland een coöperatieve samenleving is. 

In de coöperatieve samenleving die wij voor ogen hebben herstellen we de balans. Niet de overheid of de markt staan voorop, maar de samenleving. Overheid en markt zijn dienstbaar aan de burger in plaats van andersom. Dat vraagt om een slagvaardige en rechtvaardige overheid met een menselijk gezicht en om een lerende overheid die uit zichzelf open en eerlijk is als het misgaat

Meer zeggenschap

De partij wil de samenleving meer ruimte geven door onnodige regels te schrappen en zeggenschap terug te geven. Dit spreekt de Werkvereniging* erg aan omdat alle werkenden, Modern Werkenden in het bijzonder, hier een groeiende behoefte aan hebben. Zeggenschap en keuzevrijheid zijn belangrijke voorwaarden om optimaal te kunnen functioneren op een arbeidsmarkt in beweging. Toch zien we dat deze voorwaarden door zowel links als rechts verder ingeperkt (dreigen te) worden. Gelukkig zien de schrijvers van het partijprogramma de onderstaande ontwikkeling:

‘Er is een stille revolutie gaande in ons land. Waar het politieke debat vooral gaat over de markt en de overheid, is de samenleving zichzelf – lokaal, regionaal én digitaal – op een nieuwe, moderne en indrukwekkende manier aan het organiseren in een coöperatieve samenleving: de zorg voor elkaar-samenleving, waarin wij geloven. De voorbeelden zijn inspirerend: de inkoopvereniging, waar mensen met elkaar dagverse producten inkopen bij boeren in de omgeving; de broodfondsen voor zelfstandigen; en de mensen die met elkaar een buurtsuper of het dorpscafé openhouden.’

Omdat het volgens het CDA in de economie draait om concurrentie en eigen belang, maar in de coöperatieve samenleving om samenwerking en gedeelde belangen – waarbij mensen zichzelf organiseren omdat ze denken dat ze het beter kunnen dan de overheid of de markt – concludeert het CDA het volgende:

‘De belangrijkste opgave voor de politiek is om de coöperatieve samenleving de ruimte te laten en voorrang en vertrouwen te geven. Dit is van ons allemaal. Vrijwilligerswerk is geen sluitstuk van beleid en eigenaarschap krijg je alleen door verantwoordelijkheid én zeggenschap los te (durven) laten.’ 

Dit kunnen wij als Werkvereniging beamen. We hebben een breed netwerk waarbij veel van dit soort initiatieven zijn aangesloten en weten zodoende dat het CDA hiermee de spijker op zijn kop slaat.

Werkvereniging gehoord?

Wij herkennen in het partijprogramma ook een aantal voorstellen die wij in onze Toekomstvisie; Zo willen Modern Werkenden Leven, leren en werken hebben staan zoals ‘the right to challenge’, ook wel het uitdaagrecht. Al pleiten wij voor een landelijk uitdaagrecht.

Wij willen in iedere gemeente een maatschappelijk initiatiefrecht of uitdaagrecht voor burgers die met elkaar een taak – en het bijbehorend budget – van de gemeente willen overnemen omdat ze een beter plan hebben. Gemeenten moeten deze initiatieven faciliteren en voorrang geven boven het eigen beleid. 

Ook pleit het CDA in haar partijprogramma voor een kennis APK als onderdeel van de leerrechtenaanpak. Dit is een stelsel waarmee je je kennis en vaardigheden op peil kunt houden. Dit voorstel heeft veel weg van ons plan om een jaarlijkse zekerheden-APK in te voeren. Om bestaanszekerheid op maat en op basis van keuzevrijheid te garanderen, pleit de Werkvereniging voor een APK die inzichtelijk maakt of je bestaanszekerheid op peil is met betrekking tot (1) je oude dag, (2) je inkomenszekerheid in geval van arbeidsongeschiktheid en (3) of je voldoende in je kennis en ontwikkeling geïnvesteerd hebt om je werkzekerheid te behouden. De APK van het CDA heeft alleen betrekking op kennis waarbij iedere werkende op elk moment met behulp van de kennis APK online een persoonlijk advies kan aanvragen over scholing en de kansen om je verder te ontwikkelen. 

Grotere wendbaarheid voor alle werkenden

Verder pleit het CDA, evenals de Werkvereniging, voor een grotere wendbaarheid van alle werkenden. Deze wendbaarheid zorgt er volgens het CDA voor dat werkenden met meer zekerheid op de arbeidsmarkt staan.

‘Het is makkelijker om te wisselen van baan of een tijdje als ondernemer te werken. Voor werkgevers verlaagt een grotere wendbaarheid de drempel om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom beperken wij voor werkgevers de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en maken wij een eenvoudiger regeling voor ontslagvergoedingen.’

Ook het CDA benadrukt dat de coronacrisis inzichtelijk maakt dat de arbeidsmarkt voor steeds minder mensen de zekerheid biedt die ze in het werk zoeken. Volgens de partij fungeerden tienduizenden zelfstandigen en werkenden met een flexibel contract als stootkussen dat de klappen van de crisis moest opvangen en verloren zij van de ene op de andere dag hun opdrachten en inkomsten. Maar gelukkig is de partij niet blind voor de toegenomen onzekerheid voor mensen met een vaste baan omdat ook de zekerheid voor mensen met een vaste baan onder druk staat. Werkloosheid als gevolg van de crisis loopt snel op.

Het is volgens het CDA dan ook hoog tijd voor groot onderhoud aan de arbeidsmarkt. Waarbij zij aangeven voorbij de gevestigde belangen te willen kijken naar eerlijke en stabiele arbeidsverhoudingen voor de toekomst. Ze willen, net als de Werkvereniging, de ongerechtvaardigde verschillen tussen contractvormen verkleinen en investeren in de flexibiliteit en weerbaarheid van alle werkenden. Volgens de partij vraagt die weerbaarheid ook om investeringen in kennis, vakmanschap en vaardigheden in het werk want wie voldoende is toegerust, vindt makkelijker een baan en loopt minder risico bij het wisselen van baan. 

‘Die weerbaarheid is belangrijk nu bijna niemand meer veertig jaar voor dezelfde baas werkt of zijn hele loopbaan genoeg heeft aan de kennis die je ooit op school hebt opgedaan. In een nieuw stelsel voor leerrechten krijgt iedere werknemer de mogelijkheid om zichzelf steeds weer te blijven ontwikkelen.’ 

Samenwerking tussen werknemers, werkgevers en de politiek is volgens het CDA altijd de basis voor de stabiliteit en het succes van onze economie geweest. Wel pleiten zij voor een herwaardering van de polder met een duidelijke inbreng van de nieuwe spelers op de arbeidsmarkt én van de jongeren.

Herwaarderen vaste contract

Ondanks alle bovenstaande inzichten gelooft het CDA toch in het herwaarderen van het vaste contract als norm voor een duurzame arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers. Op basis van de aanbevelingen van de Commissie-Borstlap concluderen ze dat de voorkeur voor een vast contract betekent dat ze meer zekerheden en minder financiële en fiscale voordelen verbinden aan de keuze om werknemers flexibel in te huren via een uitzendcontract of als zelfstandig ondernemer. Ze willen dan ook een bonus invoeren voor het aannemen van een eerste werknemer op een vast contract. Daarmee zeggen ze het ondernemerschap en de groei van startende ondernemingen te willen stimuleren.

Ook het CDA wil dat er voor alle werkenden een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid komt en dat het voor zelfstandigen eenvoudiger en vooral vanzelfsprekender wordt om een pensioen op te bouwen. Of het CDA wil dat deze basisvoorziening arbeidsvormneutraal wordt en de opbouw van pensioen verplicht, laat de partij in het midden.

Conclusie

Op basis van dit partijprogramma concluderen wij als Werkvereniging dat het CDA meer oog voor de behoeften van Modern Werkenden heeft dan de meeste andere politieke partijen. Zo erkennen zij de behoefte om mee te willen praten en om vorm te geven aan moderne werk- en sociale zekerheidsvormen die vanuit de samenleving zelf komen. Ook pleiten ze voor maatregelen die alle Nederlanders wendbaar en weerbaar maken.

*De Werkvereniging is de grootste belangenorganisatie voor zzp’ers en andere Modern Werkenden. Momenteel zijn er zo’n 3 tot 4 miljoen Modern Werkenden, die geen van allen in het hokje van traditionele werkgever, werknemer of ondernemer vallen. De Werkvereniging is opgericht om al die modern werkenden een stem te geven. Benieuwd naar onze standpunten? Lees dan onze toekomstvisie ‘Zo willen Modern Werkenden leven, leren en werken’.

Lees ook het artikel op ZiPconomy over het partijprogramma van het CDA

Partijprogramma CDA langs de Modern Werkenden Meetlat

We hebben het programma van het CDA nauwkeurig gelezen en alle teksten die volgens ons onder de zes pijlers van Modern Werkenden vallen, onder de specifieke pijler geplaatst. De plus en de min geeft aan of dit een positieve of een negatieve bijdrage levert aan de pijler. Een plusminus geeft aan dat de tekst wel onder de pijler valt maar niet zoals wij denken dat Modern Werkenden dat voor ogen hebben. De teksten zijn letterlijk uit het partijprogramma geknipt. Wij hebben hier en daar alleen het woord we in ze veranderd om te voorkomen dat het lijkt of de Werkvereniging dat vindt.

1. Modern Werkenden willen beter vertegenwoordigd en gehoord worden;

+ Samenwerking tussen werknemers, werkgevers en de politiek is altijd de basis geweest voor de stabiliteit en het succes van onze economie. Zij pleiten voor een herwaardering van de polder met een duidelijke inbreng van de nieuwe spelers op de arbeidsmarkt én van de jongeren.

2. Modern Werkenden willen meer ruimte en vrijheid voor zelfstandig ondernemerschap en het combineren van werkvormen;

+ Ondernemers hebben de ruimte nodig om te ondernemen, groeien en innoveren. Onnodige regels en ingewikkelde procedures zitten dan in de weg. Zij willen een dienstbare overheid die met ondernemers meedenkt, oplossingen biedt en belemmeringen wegneemt. Om een gelijk speelveld te behouden beperken ze Nederlandse aanvullingen op Europese regels.

+ Een grotere wendbaarheid maakt dat werkenden met meer zekerheid op de arbeidsmarkt staan. Het is makkelijker om te wisselen van baan of een tijdje als ondernemer te werken. Voor werkgevers verlaagt een grotere wendbaarheid de drempel om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom beperken zij voor werkgevers de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en maken zij een eenvoudiger regeling voor ontslagvergoedingen.

3. Modern Werkenden willen minder regels en meer handhaving op slecht werk- en opdrachtgeverschap;

+ In de platformeconomie zien we nog te veel wegwerpbanen, slechte werkomstandigheden en andere misstanden. De ontwikkelaars en marketeers verdienen het geld, terwijl de fietskoeriers en magazijnmedewerkers onderbetaald het zware werk doen. Extra handhaving en regulering zijn nodig om van deze sector een gezonde bedrijfstak te maken. Nieuwe coöperatieve platforms kunnen zorgen voor een beter alternatief voor de consument én de mensen die daar werken.

4. Modern Werkenden willen geen verplichting maar wel toegang tot AOV en pensioen op vrijwillige basis;

+/- Voor alle werkenden komt er een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid en voor zelfstandigen wordt het eenvoudiger en vooral vanzelfsprekender om een pensioen op te bouwen. 

5. Modern Werkenden willen meer autonomie voor alle werkenden;

+ Werkplezier en waardering in het werk vragen om meer vertrouwen in de professionaliteit van goed opgeleide werknemers en meer autonomie en zeggenschap op de werkvloer. Daarom gaan zij net als in de zorg ook in andere sectoren schrapsessies houden om onnodige regels en administratieve lasten terug te dringen. 

6. Modern Werkenden willen arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid voor alle werkenden.

X

Hier vind je de linkjes naar onze bevindingen over de andere partijprogramma’s en de scores op de Modern Werkenden Meetlat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *