Toekomstvisie Werkvereniging

5. Arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid gekoppeld aan ontwikkelbudget

Mensen die geen inkomsten uit werk verdienen, zouden volgens de Werkvereniging een beurs moeten kunnen aanvragen om van te leven tijdens het volgen van een opleiding. In plaats van een lange ww en het gebruik maken van de bijstand, pleiten wij ervoor om te experimenteren met een ontwikkel beurs. Wanneer iemand er niet in slaagt om binnen een bepaalde periode in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien – denk bij werknemers bijvoorbeeld aan een periode na 6 maanden ww en bij zelfstandig ondernemers na 6 maanden geen/onvoldoende inkomsten – dan kan het zijn dat deze persoon niet langer over de kennis of kunde beschikt waar de arbeidsmarkt op dat moment behoefte aan heeft. 

Beurs + ontwikkelbudget in plaats van bijstand of langere ww

Wil men dan toch aanspraak maken op een langere ww of bijstandsuitkering dan kan je dat bijvoorbeeld alleen opnemen in de vorm van een beurs om in het levensonderhoud te kunnen voorzien tijdens het volgen van een opleiding die wordt gefinancierd uit het eigen persoonlijk ontwikkelbudget. Er wordt alleen een beurs toegekend als aantoonbaar gebruikt wordt gemaakt van scholings- en ontwikkelingstrajecten die de kans op werk vergroten. Er kunnen suggesties worden gedaan door werkgevers welke vaardigheden, vakkennis en scholing of ontwikkeling (cursus, studie, coaching, praktijkgericht leren, moocs etc.) de kans op werk vergroten ingegeven.

Hogere beurs bij meer geïnvesteerde ontwikkelpunten

De hoogte van de beurs zou afhankelijk kunnen zijn van de investeringen die een persoon in zichzelf heeft gedaan gedurende de drie jaar voorafgaande aan het verlies aan inkomen. Bijvoorbeeld: je krijgt een maximale beurs van 140% van minimumloon wanneer je gemiddeld 10 dagen per jaar besteed hebt om je kennis veroudering op peil te brengen. Hierbij geven we de voorkeur om weer te meten in ontwikkelpunten in plaats van in gemaakte kosten of geregistreerde erkende opleidingen omdat bijvoorbeeld een MOOC niets kost en wel heel leerzaam kan zijn. Per 10 dagen minder gaat de beurs 10% naar beneden tot een aanvulling van 90% van het minimumloon zonder investering.

  1. Bestaanszekerheid voor iedereen
  2. Arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid bij arbeidsongeschiktheid 
  3. Arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid bij ouderdom
  4. Arbeidsvorm neutraal ontwikkelbudget 
  5. Arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid gekoppeld aan ontwikkelbudget
  6. Overzichtelijker stelsel van contractvormen
  7. Jaarlijkse zekerheden APK via DigiD