WhatsApp Image 2023 10 26 at 12.17.20

Kieswijzer Partij voor de Modern Werkenden PvdD

Roos Wouters Nieuws, Partij voor Modern Werkenden Leave a Comment

Zoals je van de Partij voor de Dieren ‘Een wereld te herwinnen!” mag verwachten, ligt de nadruk van het verkiezingsprogramma vooral op het leefbaar krijgen en houden van de aarde. Ook de hoofdstukken over de economie en de arbeidsmarkt staan vooral in het teken van een economische systeemverandering naar een ‘groene, eerlijke economie’.

Het is tijd om de economie van verspilling af te breken en een economie van duurzaamheid op te bouwen. Een economie waarin we werken om te leven, in plaats van leven om te werken.

Herverdeling

Hierna volgt een lange rij voorstellen die tot deze transitie moeten leiden. ‘Vervuilers’ gaan een hogere milieubelasting betalen, grote bedrijven meer winstbelasting, het lage tarief inkomstenbelasting gaat omlaag, het hoge tarief omhoog, evenals de vermogensbelasting en het minimumloon. Het minimumloon wil de PvdD verhogen naar €16 per uur, ter compensatie voor de hogere kosten voor levensonderhoud als gevolg van de inflatie. Verder wil de partij dat het minimuminkomen meebeweegt met toekomstige inflatie. Ook wil de PvdD het minimumjeugdloon verlagen van 21 naar 18 jaar. De nadruk wordt dus vooral gelegd op herverdeling.

Monitor Brede Welvaart

De PvdD is vooral trots op de, mede door hen geïnitieerde, Monitor Brede Welvaart, waarmee welvaart niet alleen in economische, maar ook in ecologische en sociaal-maatschappelijke termen wordt gemeten. Wat de PvdD betreft moet niet het Bruto Nationaal Product (BNP) maar de Monitor Brede Welvaart leidend zijn bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid. 

Modern Werkenden en de PvdD

Voor Modern Werkenden wordt het pas interessant als het gaat over de AOW, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, een landelijk fonds voor platformwerkers, en het inperken van de verschillende contractvormen. 

We maken het mogelijk om te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een evenredig aangepaste AOW-uitkering. Mensen die pensioen opbouwen kunnen kiezen voor een flexibele pensioenleeftijd of een deeltijdpensioen.

Wat de Werkvereniging betreft is dit een mooie ontwikkeling omdat je als werkende op die manier meer autonomie krijgt over het moment dat je wil stoppen met werken. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Minder enthousiast zijn wij over de plannen ten aanzien van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Zelfstandigen hoeven hun sociale zekerheid niet langer op te geven om concurrerend te zijn. Er komt een publieke voorziening voor arbeidsongeschiktheid en pensioen voor alle zelfstandigen, waar de opdrachtgevers aan meebetalen.

Hieruit denken wij op te kunnen maken dat de Partij voor de Dieren voor een verplichte aov en een verplicht pensioen voor zelfstandigen is. In hun vorige verkiezingsprogramma stond namelijk nadrukkelijk dat ze voor een vrijwillige aov voor zzp’ers waren. Wat de Werkvereniging betreft zou het nog beter zijn om een publieke voorziening voor alle werkenden te maken. Dan kunnen werkenden zelf hun contractvorm kiezen zonder concurrerend te zijn. 

Platformwerkers

Voor platformwerkers wil de PvdD een landelijk fonds oprichten, waaruit premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenen worden betaald. Dit fonds moet grotendeels betaald worden door de platformen zelf en wordt aangevuld door het Rijk. 

“(Inter)nationale platformbedrijven die deze voorwaarden niet accepteren, wordt de toegang tot de Nederlandse markt geweigerd”.

Beperken aantal verschillende arbeidscontracten

In tegenstelling tot de Werkvereniging wil de PvdD wil het aantal verschillende arbeidscontracten beperken tot vaste en tijdelijke contracten voor regulier werk, het uitzendcontract om ziekte of grote drukte op te vangen. Verder willen ze een zelfstandigencontract voor zzp’ers. Wat ze hiermee bedoelen blijft onduidelijk.

Basisinkomen

Net als in het vorige verkiezingsprogramma pleit de PvdD voor pilots met het basisinkomen. Dit zou de onderhandelingsmacht van de medewerker moeten versterken en iedereen inkomenszekerheid moeten bieden. PvdD wil dit uitvoeren door iedereen een vast maandelijks bedrag uit te keren of door een negatieve-inkomstenbelastingconstructie voor mensen met een laag of geen inkomen. Over hoe zo’n basisinkomen uitpakt voor Modern Werkenden, horen we de partij niet.

Conclusie

Wat de Werkvereniging betreft zou het de Partij voor de Dieren sieren als ze zouden inzien dat onze manier van werken veel overeenkomsten heeft met de bio-industrie. Er zijn massa’s mensen die op kantoren en in organisaties werken waar zij onvoldoende vrijheid en zekerheid hebben om zelf te bepalen hoe, waar en wanneer ze werken. Zo maken bijvoorbeeld veel mensen in het onderwijs en in zorg kenbaar dat ze liever geen vast dienstverband willen, ook als daar wel zicht op is. De meeste mensen die als zzp’er in de zorg of het onderwijs zijn gaan werken geven aan hier, anders dan het bekende frame doet geloven, de voorkeur voor te hebben omdat ze de hoge mate van bureaucratie en het gebrek aan autonomie binnen het dienstverband als verstikkend ervaren. Ze geven aan liever de sector te verlaten dan (opnieuw) in dienst te gaan, zelfs als de fiscale voordelen verdwijnen. De Partij voor de Dieren zou wat de Werkvereniging betreft dan ook best wat meer sympathie mogen hebben voor deze kanaries die de kolenmijn uitvluchten. Evenals voor de ‘arbeiders’ die achterblijven in de kolenmijn. 

Partijprogramma PvdD langs de Modern Werkenden Meetlat

We hebben het programma van de Partij voor de Dieren nauwkeurig gelezen en alle teksten die volgens ons onder de zes pijlers van Modern Werkenden vallen, onder de betreffende pijler gerangschikt. Een plus of een min geeft aan of de partij een positieve of een negatieve bijdrage levert aan de pijler. Een plusminus geeft aan dat de tekst wel onder de pijler valt maar niet zoals wij denken hoe Modern Werkenden dat voor ogen hebben. De teksten zijn letterlijk uit het partijprogramma geknipt. Wij hebben hier en daar alleen het woord ‘we’ vervangen door ‘ze’ om te voorkomen dat het lijkt of de Werkvereniging dat vindt.

1. Modern Werkenden willen beter vertegenwoordigd en gehoord worden

+/- Sterke vakbonden zijn belangrijk om uitbuiting van werkenden te voorkomen. Daarom verbieden we dat bedrijven onafhankelijke vakbonden aan de kant schuiven in ruil voor een schijnvakbond die door het bedrijf zelf is opgericht.

2. Modern Werkenden willen meer ruimte en vrijheid voor zelfstandig professionals en het combineren van werkvormen

We beperken het aantal verschillende arbeidscontracten tot vaste en tijdelijke contracten voor regulier werk, het uitzendcontract om ziekte of grote drukte op te vangen, en het zelfstandigencontract voor zzp’ers. 

We willen af van flexcontracten en tijdelijke aanstellingen op scholen. Onderwijspersoneel dient zicht te hebben op een vaste aanstelling.

3. Modern Werkenden willen minder regels en meer handhaving op slecht werk- en opdrachtgeverschap

+/-
We bestrijden schijnzelfstandigheid en het dwingen van medewerkers om zzp’er te worden.

4. Modern Werkenden willen geen verplichting maar wel toegang tot AOV en pensioen op vrijwillige basis;

Zelfstandigen hoeven hun sociale zekerheid niet langer op te geven om concurrerend te zijn. Er komt een publieke voorziening voor arbeidsongeschiktheid en pensioen voor alle zelfstandigen, waar de opdrachtgevers aan meebetalen.

+ Zolang er sprake is van flexwerk, richten we een landelijk fonds op voor de flexwerkers van platformbedrijven. Uit dit fonds worden de premies betaald van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenen van de flexwerkers betaald. Het fonds wordt grotendeels door platformbedrijven gevuld en aangevuld door het Rijk. (Inter)nationale platformbedrijven die deze voorwaarden niet accepteren, wordt de toegang tot de Nederlandse markt geweigerd. Relevante wet- en regelgeving wordt aangepast, of indien nodig gemaakt. 

5. Modern Werkenden willen meer autonomie voor alle werkenden;

+/- Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers. 

+/- We onderzoeken hoe mensen ‘sociaal kapitaal’ kunnen opbouwen, door het verrichten van maatschappelijk zinvol geachte activiteiten, dat ze in kunnen zetten om basisbehoeften als eten en woonruimte te ‘betalen’.

+/- In grote bedrijven krijgen werknemers meer zeggenschap over belangrijke beslissingen, zoals fusies, opkopen van eigen aandelen, overnames, reorganisaties en de verdeling van de winst. De positie van werknemers in de ondernemingsraad wordt versterkt.

6. Modern Werkenden willen arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid voor alle werkenden.

+ Een basisinkomen kan de onderhandelingsmacht van werkenden ten opzichte van werkgevers versterken en geeft voor iedereen inkomenszekerheid. Mogelijke vormen zijn een vast maandelijks bedrag voor iedereen, of een negatieve inkomstenbelasting zodat mensen met een laag of zonder inkomen een aanvulling krijgen van de Belastingdienst. We starten een pilot met verschillende vormen van een basisinkomen.

+ Iedereen die dat wil of dat nodig heeft, zou zich een leven lang moeten kunnen ontwikkelen. Het collegegeld wordt fors verlaagd. Collegegeld wordt voor alle studenten hetzelfde, ongeacht leeftijd, het aantal eerder gevolgde studies of behaalde diploma’s. 

+ Er wordt onderzocht op welke manier er een ontwikkelbudget voor iedere Nederlander beschikbaar kan worden gesteld.

Terug naar de kieswijzer

Het werken van nu is allesbehalve vast. Het denken helaas nog wel. Met jouw support maken we impact. Voor iedereen.

Sluit je aan bij al ruim 200.000 Modern Werkenden voor de arbeidsmarkt van morgen.
Zet je handtekening.

Aanmelden Ik steun de Werkvereniging!
Ik steun de Werkvereniging!

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *