Modern Werkenden kieswijzer 2021 versie 5

Forum voor Democratie langs de Modern Werkenden Meetlat

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden 2 Comments

Programma Forum voor Democratie: “Stem Nederland terug”

Bij het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie beperken we ons in hoofdzaak tot het deel over economie en sociale zaken. Daarin laat FvD weten dat ze in een dynamische samenleving geloven, vol kansen, innovatie en (dus ook) welvaart. Daarom kiezen zij voor ruimte voor ondernemerschap en zelfontplooiïng, voor lage belastingen, voor het belonen van succes en kwaliteit. De partij benadrukt ervoor te kiezen om mensen de vrijheid te geven hun leven in te richten zoals zij dat willen.  

Ruimte voor ondernemerschap en zelfontplooiing, het belonen van succes en kwaliteit en de vrijheid om je leven in te richten zoals jij dat wil, klinkt goed al komt de manier waarop FvD dat wil bereiken niet overeen met de manier waarop de Werkvereniging dat voor ogen heeft. Wij gunnen iedereen dit en denken in tegenstelling tot FvD niet dat een kleine overheid met zo laag mogelijke overheidsuitgaven op onderstaande manier, de oplossing biedt.

Lagere belastingen zijn alleen mogelijk door de alsmaar stijgende overheidsuitgaven te verlagen. Door te stoppen met peperduur klimaatbeleid, de massale immigratie van kansarmen en te snijden in overheidssubsidies, komen vele miljarden vrij.

Het FvD constateert verder dat er een tweedeling ontstaat tussen mensen met een ‘vaste’ (overheids)baan en mensen die maar moeten zien hoe ze iedere maand een inkomen hebben. Wat de partij daartegen wil doen, staat er niet bij. Wel denken we dat een baan bij de overheid inderdaad een van de weinige banen is waarbij ‘vast’ ook nog echt vast is. Bij de meeste andere organisaties is de levensduur de afgelopen jaren drastisch afgenomen waardoor een vaste baan al lang niet meer de zekerheid biedt die een baan bij de overheid wel biedt. 

Belastingsysteem

Net als de Werkvereniging vindt ook het FvD ons belastingsysteem nodeloos ingewikkeld. 

De belastingdienst pompt jaarlijks honderden miljarden rond aan belastingen, heffingen, aftrekposten en toeslagen. Dat leidt tot uitvoeringsproblemen en kost veel energie en geld. Dat moet radicaal vereenvoudigd – en verlaagd – worden. 

Het belastingstelsel moet ook rechtvaardiger. Wat het FvD betreft moet (meer) werken altijd lonen. Volgens FvD is de beste manier om dat te bereiken de belasting op arbeid te verlagen, bijvoorbeeld met een hoge belastingvrije voet.

Versoepel het ontslagrecht

Net als de meeste partijen wil FvD dat mensen makkelijker in vaste dienst genomen worden. De manier waarop de partij dat wil bewerkstelligen is wel anders dan bij de meeste andere partijen. Zo pleit FvD voor het versoepelen van het ontslagrecht bij het MKB zodat het MKB weer mensen durft aan te nemen en ook door regels omtrent ziekte en ontslag te versoepelen. Daarbij merkt de partij wel op dat de mensen die toch ontslagen worden, wel een fatsoenlijke uitkering moeten krijgen en snel weer elders aan de slag kunnen. Dat lukt volgens FvD alleen als andere bedrijven óók mensen durven aannemen.

Hoe paradoxaal het ook klinkt: een soepeler ontslagrecht voor het MKB is de meest effectieve oplossing om de werkloosheid snel terug te dringen. Denemarken geeft wat ons betreft het goede voorbeeld. Het resultaat is een grote arbeidsmobiliteit en hoge werkgelegenheid. 

Ook de Werkvereniging kan beamen dat het flexicurity model van Denemarken een grote arbeidsmobiliteit en hoge werkgelegenheid tot gevolg heeft. 

Verder wil PvD de doorbetalingsverplichting bij ziekte van werknemers verkorten van twee naar één jaar.

Over zzp’ers zegt Forum het volgende

Nederland telt ruim 1 miljoen ZZP-ers. Deze groep is essentieel voor onze economie en samenleving. Maar het werken wordt hen niet makkelijk gemaakt. De Wet DBA heeft ervoor gezorgd dat veel ZZP’ers zonder werk zitten. De dreiging van boetes en naheffingen heeft opdrachtgevers massaal afgeschrikt om met ZZP’ers in zee te gaan. 

Daarom wil het FvD naar de onmiddellijke afschaffing van de Wet DBA en een terugkeer naar een overzichtelijke en effectieve regeling vergelijkbaar met de VAR. Ook willen ze de heffingskorting voor ZZP’ers behouden en de fiscale regelgeving voor ZZP’ers vereenvoudigen door een hogere belastingvrije voet. En ze willen ZZP’ers niet dwingen om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen.

Verder vindt Forum ook dat jongeren niet verplicht moeten worden om zich aan te sluiten bij pensioenfondsen die hen dwingen nu een groot deel van hun inkomen af te dragen, zonder garantie hoeveel ze daar later van terugzien. 

Behalve in het deel over economie, komen we zzp’ers nog op twee andere plekken tegen in het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie. Daaruit krijgen wij de indruk dat de partij in concrete gevallen minder affiniteit heeft met zzp’ers dan in de theorie van hun programma. 

In het hoofdstuk over zorg neemt de partij afstand van zzp’ers die als waarnemer werken in een huisartsenpraktijk. Dat vinden ze onwenselijk:

In bijna elke huisartsenpraktijk zijn tegenwoordig “waarnemers” in dienst. Dit zijn ZZP-huisartsen die gedurende een korte periode invallen. Bijna 40% van alle huisartsen is inmiddels waarnemer. Deze huisartsen kennen de patiënten niet, ze bouwen geen behandelrelatie op en leveren kortdurende zorg. 

Wat Forum hier schrijft is een veelgehoorde klacht – onder tegenstanders van zzp. Reden waarom de minister van Volksgezondheid en de Belastingdienst hun aantal ook probeert terug te dringen, met de Wet DBA in de hand. In de praktijk zijn die zzp’ers echter vaker een oplossing dan een probleem.

Tot slot komen zzp’ers nog langs in het hoofdstuk over privacy en digitalisering. Daar heet het:

De uitwerking van de Brusselse wetgeving (GDPR) naar de Nederlandse AVG heeft geleid tot een onmogelijke kluwen aan wetjes en regeltjes. Die het bovendien MKB’ers en ZZP’ers extreem moeilijk maken om aan klantenbinding te doen.

Uit praktijk kennen wij deze klacht eigenlijk alleen uit de invoeringsperiode van de AVG. Wij zien geen reden waarom die regeling niet voor zzp’ers zou moeten gelden. Bovendien hebben de zzp-bonden de regels helder vertaald naar de situatie van hun leden.

Conclusie 

Ondanks dat FvD redelijk scoort op de Modern Werkenden Meetlat denken wij  dat FvD niet de hervorming brengt waar ze naar verlangen. Bovendien weten we dat het stemgedrag ten aanzien van Modern Werkenden van FvD de afgelopen kabinetsperiode vaak niet overeenkwam met hun standpunten in dit verkiezingsprogramma. 

Programma Forum voor Democratie langs de Modern Werkenden Meetlat

We hebben het programma van het Forum voor Democratie  nauwkeurig gelezen en alle teksten die volgens ons onder de zes pijlers van Modern Werkenden vallen, onder de betreffende pijler gerangschikt. Een plus of een min geeft aan of de partij een positieve of een negatieve bijdrage levert aan de pijler. Een plusminus geeft aan dat de tekst wel onder de pijler valt maar niet zoals wij denken dat Modern Werkenden dat voor ogen hebben. De teksten zijn letterlijk uit het partijprogramma geknipt. Wij hebben hier en daar alleen het woord ‘we’ vervangen door ‘ze’ om te voorkomen dat het lijkt of de Werkvereniging dat vindt.

1. Modern Werkenden willen beter vertegenwoordigd en gehoord worden

+/- Gevestigde partijen luisteren te veel naar de multinationals en de grote lobby’s – niet naar de MKB’ers en ZZP’ers.

+/- De Wet DBA heeft ervoor gezorgd dat veel ZZP’ers zonder werk zitten. De dreiging van boetes en naheffingen heeft opdrachtgevers massaal afgeschrikt om met ZZP’ers in zee te gaan.

2. Modern Werkenden willen meer ruimte en vrijheid voor zelfstandig professionals en het combineren van werkvormen

+/- We geloven in een dynamische samenleving, vol kansen, innovatie en (dus ook) welvaart. Daarom kiezen wij voor ruimte voor ondernemerschap en zelfontplooiing, voor lage belastingen, voor het belonen van succes en kwaliteit. Wij kiezen ervoor om mensen de vrijheid te geven hun leven in te richten zoals zij dat willen. 

+ De Wet DBA heeft ervoor gezorgd dat veel ZZP’ers zonder werk zitten. De dreiging van boetes en naheffingen heeft opdrachtgevers massaal afgeschrikt om met ZZP’ers in zee te gaan. Daarom wil het FvD naar de onmiddellijke afschaffing van de wet DBA en een terugkeer naar een overzichtelijke en effectieve regeling vergelijkbaar met de VAR.

3. Modern Werkenden willen minder regels en meer handhaving op slecht werk- en opdrachtgeverschap
+ Minder bureaucratie: voor iedere nieuwe wet of regel, minstens vijf andere afschaffen. 

+ Minder bureaucratie MKB: voor iedere nieuwe wet of regel, minstens vijf andere afschaffen.

+ Staatssecretaris voor het MKB die werkt aan minder regeldruk, oplossingen en verbeteringen.

4. Modern Werkenden willen geen verplichting maar wel toegang tot AOV en pensioen op vrijwillige basis;

+ ZZP’ers niet dwingen om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen.

5. Modern Werkenden willen meer autonomie voor alle werkenden;

x

6. Modern Werkenden willen arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid voor alle werkenden.

x

Comments 2

 1. Post
  Author

  Beste Esther,
  We zijn het helemaal met je eens dat verkiezingsprogramma’s mooi praat is die niet altijd (vrijwel nooit) recht doet aan het reële gedrag van de partijen. Al was het maar omdat ze met andere partijen moeten regeren. Graag wijzen we je op de uitgebreidere analyses (klink op linkjes onder aan deze pagina https://www.werkvereniging.nl/partij-voor-modern-werkenden/wat-is-de-politieke-partij-voor-modern-werkenden/) Hierin kun je lezen op basis waarvan we tot bovenstaande plaatjes zijn gekomen en we wijzen daarin ook naar de kloof tussen belofte en praktijk.
  Waarom wij er toch voor hebben gekozen om de partij programma’s langs de zes punten te leggen die Modern Werkenden belangrijk vinden is omdat het onderdeel uitmaakt van onze strategie.

  1. Ophalen wie modern werkenden zijn en waar zij behoefte aan hebben (JOUW STEM)
  2. De uitkomst daarvan in kaart brengen en opschrijven in ons visie document. (Zo willen modern werkenden leven leren en werken)
  3. Dat visie stuk verspreiden onder kamerleden en partijprogramma commissies. (gedaan)
  4. Beoordelen in hoeverre de partijen wat met die informatie hebben gedaan. (Modern Werkenden Meetlat)
  5 Verkiezingsdebat organiseren en vragen wat de partijen voor Modern Werkenden gaan doen. (NL kiest Verkiezingsavond over de Toekomst van Werk 4-3-2021 geef je hier op https://dezwijger.nl/programma/verkiezingsavond-toekomst-van-werk/)

  Het is ons doel om politiek en polder ervan bewust te maken dat er enorm veel Modern Werkenden zijn en dat ze daar rekening mee moeten houden. Na deze hele exercitie hopen wij dat politiek en polder niet meer met droge ogen kan beweren dat ze niet weten wie modern werkenden zijn en wat zij willen.

 2. Geachte redactie van de Werkvereniging,
  Allereerst super dat jullie de moeite nemen de verkiezingsprogramma’s langs een aantal criteria van modern werkenden te leggen! Bedankt daarvoor.
  Wat ik helaas mis is een vergelijk met de recente geschiedenis van de uitvoering van deze prachtige verkiezingsprogramma’s. Ik heb altijd geleerd dat je niet zozeer naar iemands woorden, maar meer naar iemands daden moet kijken en dat mis ik in deze vergelijking.
  Het demissionair kabinet, samen met de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66, CU) met steun van SP, GL & PvdA hebben de zelfstandig ondernemer (zzp-er/freelancer/interimmer) totaal in de kou laten staan het afgelopen jaar. Velen van ons zitten werkloos thuis of verdienen via andere wegen (loondienst) hun inkomen bij elkaar. De maatregelen van het afgelopen jaar zijn door de zittende partijen bedacht, voorgesteld, goedgekeurd én ingevoerd. Er is hierbij geen rekening gehouden met of onderzoek gedaan naar proportionaliteit, doelmatigheid en gevolgen voor onze samenleving. De stemwijzer zoals u die op dit moment voorspiegelt doet geen recht aan de realiteit waar velen van ons zich nu in bevinden. ‘Wie zaait zal oogsten’ en de gevestigde partijen hebben met hun meedogenloze beleid veel leed gezaaid onder de zelfstandigen in Nederland.
  En zoals veel zzp-collega’s met mij, ga ik dus niet stemmen op deze gevestigde partijen, maar kies ik voor een partij die daadwerkelijk opkomt voor onze belangen. Het zou u tot eer strekken wanneer u ook hieraan aandacht zou willen besteden, dat doet de realiteit meer recht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *