Tozo 3 Werkvereniging

Jaarplan en begroting Werkvereniging 2022

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Wat is het doel van de Werkvereniging?

De Werkvereniging is het enige belangenplatform met een nieuwe visie op de arbeidsmarkt. Wij behartigen de belangen van alle werkenden en geen deelbelangen van een specifieke groep.

Omdat tot nu toe alleen de traditionele arbeidsmarktpartijen meepraten, geeft hun deelbelang steevast de doorslag bij de politieke besluitvorming die alle werkenden aangaat. Wij verwoorden de belangen van Modern Werkenden – die niet in de hokjes van traditionele werkgever, werknemer of ondernemer passen. Zo kunnen ook wij ons gewicht in de schaal leggen, met moderne arbeidsmarktoplossingen.

Het is ons doel dat alle werkenden een basis aan zekerheden krijgen die kunnen meebewegen met hun leven, hun werk en de keuzes die zij maken. Daarvoor is een sociaal stelsel nodig dat zekerheden koppelt aan mensen in plaats van aan hun formele relatie tot de arbeidsmarkt. Daarmee kan iedereen wendbaar en weerbaar functioneren op een arbeidsmarkt in beweging. Daar zet de Werkvereniging zich actief voor in!

De Werkvereniging richt zich komend jaar op de volgende doelgroepen:

Modern Werkenden: 30% van de beroepsbevolking is Modern Werkend en past niet in de traditionele hokjes. Dit willen we onder de aandacht brengen bij: 

 • Politiek 
 • Polderpartijen
 • Modern Werkenden zelf
 • Bedrijven en organisaties

Met als doel: 

 • politiek en polderpartijen bewust maken dat ze hun beleid (zoals de steunmaatregelen laten zien) uitsluitend richten op traditioneel werkenden. Werkenden die van de norm afwijken vallen buiten de boot.
 • politiek en polderpartijen bewust maken van het feit dat de belangen van de groeiende groep werkenden die niet in een traditioneel hokje passen, nu onvoldoende worden behartigd. Modern Werkenden bewust maken dat ze, wanneer ze ons steunen, ook worden gehoord en gezien, waardoor we onze achterban/aanhang en daarmee onze impact kunnen vergroten.
 • Bedrijven en organisaties bewust maken dat er een grote doelgroep is die zij nu onvoldoende bedienen, ofwel in hun personeelsbeleid ofwel in de producten en diensten die ze aanbieden.

Politiek en Polder: Denk hierbij aan het kennismaken met de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Directeur-Generaal van SZW en de verschillende ambtenaren. Ook zullen wij contact blijven leggen met de kamerleden en de belangrijke spelers in de polder.

Met als doel:

 • Verbinding leggen met politiek en polderpartijen zodat we samen kunnen toewerken naar een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen.
 • Samen in kaart brengen wat de mogelijke voor- en nadelen zijn van een arbeidsmarkthervorming waarbij de opbouw van sociale zekerheden aan de werkenden in plaats van aan de contractvorm worden gekoppeld.
 • Politiek en polderpartijen bewust blijven maken van het feit dat ze hun beleid (zoals de steunmaatregelen laten zien) richten op traditioneel werkenden. Hierdoor vallen alle werkenden die daarvan afwijken nu buiten de boot.
 • Politiek en polderpartijen bewust maken van het feit dat de belangen van de groep werkenden die niet in een traditioneel hokje past, nu onvoldoende wordt vertegenwoordigd. Dit terwijl deze groep alleen maar groter wordt. 
 • Inzichtelijk maken wat de gedeelde belangen van organisaties en werkenden zijn ten aanzien van werk en zekerheid.

Aanbieders van alternatieve (coöperatieve) oplossingen: Denk hierbij aan organisaties die ‘pensioen’, AOV, een leven lang leren, moderne werkvormen, e.d. aanbieden.
Deze alternatieve oplossingen zullen wij onder de aandacht brengen bij:

 • Modern Werkenden
 • Politiek 
 • Polderpartijen, denk bijvoorbeeld aan VNO, VZN, PZO, NBBU ed. 

Met als doel: 

 • Modern Werkenden attenderen op oplossingen die inspelen op hun behoeften.
 • Politiek en polder bewust maken en informatie toespelen over mogelijke alternatieve oplossingen met beleidssuggesties die beter inspelen op de behoefte van Modern Werkenden zodat deze kennis meegenomen kan worden in hun onderhandelingen/besluitvorming (bijvoorbeeld bij het uitwerken van de verplichte aov).
 • Medestanders werven onder de partijen die er belang bij hebben dat wij de vernieuwing aanjagen.

Moderne Werkgevers: Denk hierbij aan werkgevers die willen inspelen op de behoeften van Modern Werkenden binnen en buiten hun organisatie. Dit kan door de Modern Werkenden in dienst meer flexibiliteit te geven en de  Modern Werkenden in de flexibele schil meer zekerheden. 

Met als doel:

 • Moderne werkgevers adviseren en attenderen op oplossingen die inspelen op de behoeften van Modern Werkenden.
 • Een bijdrage leveren aan de verandering bij organisaties die willen hervormen zodanig dat het werk en de werkenden centraal komen te staan. 
 • Platformen die werk aanbieden aan Modern Werkenden verenigen, zodat deze anoniem en onafhankelijk aan kunnen geven waar zij behoefte aan hebben ten aanzien van hun werk en zekerheid.  

Zo wil de Werkvereniging haar doelen in 2022 bereiken

Op basis van de kennis uit Jouw Stem, het Magazine van de Vernieuwing en het Platform Vernieuwen Doen we Samen, aangevuld met kennis van onze medestanders, maken wij ook in 2022 weer kenbaar aan politiek, bedrijfsleven en media wat Modern Werkenden nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren op een arbeidsmarkt in beweging. Wij treden steeds vaker op als aanspreekpunt richting politiek Den Haag namens een brede groep Modern Werkenden – in organisaties, bedrijven, verenigingen, mkb’ers, hybride werkenden, platforms en andere netwerken van zelfstandigen. We brengen het verhaal van Modern Werkenden, overal waar we kunnen, voor het voetlicht, zodat ook hun belangen worden meegewogen bij de besluitvorming die hen aangaat. 

Wij zullen ophalen en vervolgens kenbaar maken wat Modern Werkenden nodig hebben door:

Rechtszaak tegen de Staat: De Werkvereniging begint in 2022 een rechtszaak tegen de staat. Aanklacht: ongelijke behandeling van werkenden die worden getroffen door de corona maatregelen. De coronacrisis heeft niets met ondernemersrisico te maken. Toch heeft de regering bij de laatste lockdown ervoor gekozen om de NOW voor werknemers  intact te laten en de eisen voor een minimale omzetdaling van ondernemers te verlagen. Terwijl de zelfstandigen, die al twee jaar interen op hun buffers, met een nieuwe regeling en verhoogde eisen worden geconfronteerd.  De  noodsteun uit algemene middelen  (ons belastinggeld) betaald. Naar de rechter te stappen is een laatste redmiddel, omdat het kabinet doof blijft voor de boodschap van de zelfstandigen. De Werkvereniging gunt alle werkenden die getroffen worden door de coronamaatregelen proportionele noodsteun.

Jouw Stem: Door middel van Jouw Stem – korte online vragenlijsten – brengt de Werkvereniging het hele jaar door in kaart hoe Modern Werkenden denken over onderwerpen die hen aangaan. De uitkomsten brengen wij onder de aandacht van media, politiek en polder. Juist nu er vele rechtszaken tegen de platformen worden gevoerd, met als doel om van deze modern werkenden werknemers te maken, willen wij ons in 2022 specifiek richten op het ophalen van de wensen en behoeften van de platform-werkers, ten aanzien van werk en zekerheid. Om te voorkomen dat ze worden gedwongen om op een manier te werken die ze niet ligt, ofwel als zzp’er ofwel als werknemer, willen wij de belangen van deze specifieke groep beter in kaart brengen zodat we ze beter kunnen ondersteunen bij de belangenbehartiging van deze werkenden. Lees meer over Jouw Stem

Magazine van de Vernieuwing 4: We hebben veel oplossingsgerichte én creatieve geesten in ons netwerk die expertise hebben op het gebied van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. In eerdere jaren bundelden we hun kennis en verschenen onze eerste Magazines voor de Vernieuwing. Deze magazines verspreiden wij vooral onder politici, ambtenaren en polderpartijen. Na het ophalen bij de verschillende experts wat er, volgens hen, nodig is op het gebied van werk en zekerheid, hebben we in het magazine van 2021 vooral onze visie ten aanzien van contractvorm neutrale sociale zekerheden voor het voetlicht gebracht. In 2022 willen we weer een magazine van de Vernieuwing uitbrengen waarin we aangeven wat Modern Werkenden nodig hebben en zullen wij suggesties doen hoe dat te bereiken. Lees meer

Platform Vernieuwen Doen We Samen: Tijdens de bijeenkomsten van dit platform brengen we vernieuwende initiatieven, bedrijven en instanties met elkaar in contact om gezamenlijk in kaart te brengen wat onze gedeelde belangen zijn ten aanzien van werk en zekerheid. Deze gedeelde belangen zullen we ook in 2022 in kaart blijven brengen en terugkoppelen naar media, politiek en polder. Bovendien heeft dit platform in de periode voorafgaand aan corona aangetoond dat de deelnemers elkaar ook nadien wisten te vinden en gaven elkaar tips waardoor ze het wiel niet telkens alleen hoefden uit te vinden. Vorig jaar hebben we de gedeelde belangen opgehaald en de drie belangrijkste kenbaar gemaakt aan de verantwoordelijke ministers. Dit jaar willen we met het platform Vernieuwen Doen We Samen uitwerken hoe deze belangen in de praktijk gebracht kunnen worden, zowel door de marktpartijen zelf als door handvatten te bieden aan de verantwoordelijke ministers. Lees meer

Podcast Werken aan Nederland: Omdat wij ons als Werkvereniging zorgen maken over het toenemende gebrek aan wendbaarheid, weerbaarheid, sociale zekerheid en moderne solidariteit onder de Nederlandse beroepsbevolking, gaan Roos Wouters en Martijn Aslander ook in 2022 in de podcast Werken aan Nederland weer op zoek naar oplossingsrichtingen om tot een arbeidsmarkthervorming te komen die werkt voor iedereen. Oplossingsrichtingen die werk- en opdrachtgevers verlost van de starre zorglast die hen nu de flexibiliteit ontneemt om op een crisis als deze in te spelen, die vaste krachten minder gevangen houdt en die flexkrachten en zelfstandigen minder vogelvrij maakt. Luister hier

DeugLat voor Modern Werkenden: We hebben een DeugLat ontwikkeld waarmee we in kaart brengen in hoeverre een dienst of organisatie inspeelt op de behoeften van Modern Werkenden, zodat we hen – en de overheid – helpen bij het vinden van moderne organisaties en diensten die toekomstgericht en betrouwbaar zijn. Twee van onze medestanders hebben in 2021 meegedaan aan de pilot en wij zijn trots om te kunnen melden dat onze medestanders – die arbeidsongeschiktheids-oplossingen bieden – heel goed scoren op onze DeugLat. In 2022 zullen de resultaten op onze website verschijnen en gaan we doorpakken door ook andere aanbieders van arbeidsongeschiktheidsoplossingen te benaderen om ze langs de DeugLat te leggen. Als dat voorspoedig gaat, zullen wij ook andere diensten langs de DeugLat leggen.

Raad van Anders: Voor organisaties, verenigingen of gemeenten die tegen vraagstukken aanlopen waarbij ze frisse ideeën en inzichten kunnen gebruiken, hebben wij de Raad van Anders opgericht. In onze Raad van Anders zitten verschillende experts op het gebied van werk- en zekerheidsvernieuwing. Het zijn allemaal professionals die het net even anders doen. Out-of-the-box denken is hun eerste natuur. Bovendien hebben ze veel ervaring in spreken, inspireren en adviseren. Je kunt de Raad van Anders zien als een blik vol experts dat je kunt opentrekken. Experts die, los van de heersende mores, komen kijken hoe zij de uitdagingen waar jij voor staat, zouden aanpakken. Zo doen we dat al jaren? Doe het eens anders! Vraag de Raad van Anders. 

Dag van de Modern Werkenden:. Elk jaar op 1 mei wordt internationaal de ‘Dag van de Arbeid’ gevierd. Het is een overblijfsel van een strijd van de arbeidersbeweging. Een strijd voor rechten en voor een betere sociaal-economische positie die veel succes heeft gehad. 

Vandaag past een andere strijd. Tegenwoordig combineren werkenden steeds vaker studie, baan, ondernemerschap, zorgtaken en vrijwilligerswerk – of wisselen die af. De sociale zekerheid is niet ingericht voor die Modern Werkenden. De Werkvereniging wil daar verandering in brengen. Daarom hebben we 11 mei uitgeroepen tot de Dag van de Modern Werkenden en vragen dan speciale aandacht voor Modern Werkenden en de wens om mensen centraal te stellen en niet hun werkvorm. Voor die dag, organiseren we elk jaar een Festival voor Modern Werkenden.

Festival voor Modern Werkenden: Tijdens dit jaarlijkse festival willen wij, dit jaar weer live ontmoetingen faciliteren tussen Modern Werkenden, moderne werkgevers, aanbieders van moderne oplossingen en politiek en polder. Tijdens dit festival zullen sprekers, workshops en ontmoetingen aandacht besteden aan de Modern Werkenden en hun nieuwe vormen  van welzijn en welvaart. 

Persoonlijk contacten onderhouden: In 2022 zullen wij opnieuw kamerleden, ministers, ambtenaren en samenwerkingspartijen benaderen om de belangen van Modern Werkenden zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen en invloed uit te oefenen op het beleid dat deze groep aangaat. Zo gaan wij met VNO/NCW en MKB Nederland brainstormsessies organiseren over de mogelijkheden en kansen om over te stappen op het opbouwen van “contractvorm-neutrale zekerheden”. 

Lobbypanel van BNR Zakendoen: In 2022 verwachten wij dat Roos Wouters weer onderdeel uitmaakt van het lobbypanel van BNR Zaken Doen. Hierin zal Roos altijd eigen lobbynieuws onder de aandacht mogen brengen en reageren op ander lobbynieuws.

Tweewekelijkse nieuwsbrief: In de tweewekelijkse nieuwsbrief zullen wij geïnteresseerden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen bij de Werkvereniging en in politiek en polder.  

Het 1e kwartaal staat in het teken van het nieuwe kabinet

In deze periode zullen we ons met name richten op: 

 • Kennismaken met het nieuwe kabinet, de minister szw, ambtenaren en kamerleden
 • Reageren op het al dan niet verkrijgen van een zetel in de SER
 • Samenwerking aangaan platformen om hun modern werkenden te verenigen
 • DeugLat presenteren op site en onder aandacht brengen + nieuwe partijen benaderen
 • Raad van Anders en sprekers onder de aandacht brengen bij organisaties
 • Rechtszaak voorbereiden 
 • Persoonlijk contacten onderhouden
 • Podcast Werken aan Nederland

Het 2e kwartaal staat in het teken van de Modern Werkenden: 

In deze periode zullen we ons met name richten op:

 • Het vieren van de dag van de Modern Werkenden met extra aandacht voor hun behoeften in de pers.
 • Organiseren we het Festival voor Modern Werkenden op 11 mei
 • Als wij budget vinden, willen wij onderzoek starten naar “contractvorm-neutrale zekerheden” in het buitenland.
 • De rechtszaak tegen de Staat uitleggen
 • Reageren op ontwikkelingen Pensioenakkoord met name op de verplichte AOV 
 • Persoonlijk contacten onderhouden 
 • Podcast Werken aan Nederland

Het 3e kwartaal staat in het teken van Moderne Organisaties

In deze periode zullen we ons met name richten op:

 • Vernieuwen van de polder: CAO’s bekijken of we hier ook Modern Werkenden kunnen bedienen (minimum loon/zekerheids opbouw)
 • Platform Vernieuwen Doen We Samen: verbinden van organisaties/platforms van modern werkenden. Samen de vernieuwing bereiken.
 • DeugLat verder uitwerken en onder aandacht brengen + nieuwe partijen benaderen
 • De rechtszaak onder de aandacht brengen
 • Persoonlijk contacten onderhouden
 • Podcast Werken aan Nederland

Het 4e kwartaal staat in het teken van ophalen en terugkoppelen

In deze periode zullen we ons met name richten op:

 • Magazine van de Vernieuwing uitbrengen
 • Onderzoek via podcast vergelijking andere landen bsm achtige oplossingen
 • Podcast Werken aan Nederland
 • De rechtszaak onder de aandacht brengen
 • Persoonlijk contacten onderhouden
 • Podcast Werken aan Nederland

Begroting 2022

INKOMSTENQ1Q2Q3Q4TotaalToegezegd
contributies deelnemers
individuele leden2826.7686.768ja
collectieve leden Zorg&Co5707.1257.125ja
algemene sponsoring medestanders
Seats2Meet/Society 3.010.00010.000ja
Tulpenfonds10.00010.000ja
SharePeople10.00010.000ja
Bites& Business4005.0005.000ja
Uniforce600600600ja
Overige medestanders10.00010.000nee
gerichte sponsoring
podcast7.5007.500ja
podcast buitenland7.5007.500nee
crowd funding rechtzaak27.41300027.413ja
onderzoek10.00000010.000nee
overige inkomsten
deuglat7507507507503.000nee
raad van anders2502502502501.000nee
TOTAAL102.9061.00011.0001.000115.906
UITGAVEN
Kernteam5.75017.25017.25017.25017.25069.000
Extern advies6.2506.2506.2506.25025.000
Overige inhuur1.2501.2501.2501.2505.000
Rechtzaak tegen de staat10.00010.0001.867021.867
Crowdfunding1.0000001.000
Vergelijkend onderzoek0010.000010.000
Podcast 10 x per jaar2.0005005005003.500
Festival (en bijeenkomsten)10.00000010.000
Magazine0002.0002.000
Platform verbinden002.00002.000
Dag vd Modern Werkenden01.000001.000
Marketing en social1.0001.0001.0001.0004.000
Automatisering1.3403353353353351.340
Administratie125125125125500
Overige kantoorkosten100100100100400
Bankkosten30303030120
TOTAAL49.34037.84040.70728.840156.727
RESULTAAT53.566(36.840)(29.707)(27.840)(40.821)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *