Toekomstvisie Werkvereniging

Toekomstvisie Werkvereniging

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden, Persberichten 1 Comment

Brief aan kamerleden en andere belanghebbenden:

Onlangs is het rapport ‘In wat voor land willen wij werken’ van de Commissie Regulering van Werk verschenen. Wij als Werkvereniging denken dat de inhoud mede door de corona crisis relevanter is dan ooit. Veel van wat er in het rapport staat, delen wij en met het aangehangen visiedocument ‘Zo willen Modern Werkenden leven, leren en werken’ geven wij een aantal handreikingen hoe invulling te geven aan de hervorming van werk en zekerheid waar de commissie op hamert. 

U ontvangt deze toekomstvisie vandaag omdat 11 mei de Dag van de Modern Werkenden is. Inmiddels zijn er zo’n 3 á 4 miljoen Modern Werkenden. Met deze toekomstvisie hopen we u meer inzicht te bieden in de situatie en behoefte van deze groeiende groep werkenden. Tevens schetsen wij een aantal oplossingsrichtingen die bij kunnen dragen aan een stelsel voor werk en zekerheid dat iedereen in staat stelt om continu mee te bewegen op een snel veranderende arbeidsmarkt. Want al kunnen wij de toekomst niet voorspellen, wat we wel zeker weten is dat de arbeidsmarkt van vandaag en morgen vraagt om wendbaarheid, weerbaarheid en aanpassingsvermogen; van grote bedrijven, van het midden- en kleinbedrijf en van werkenden in het algemeen. 

Juist nu onze sociale zekerheid en rechtsgelijkheid nog verder onder druk staan door de huidige crisis, moeten we ervoor zorgen dat alle werkenden, los van hun contractvorm, verzekerd zijn van bestaanszekerheid en meer rechtsgelijkheid die meebeweegt met het werk, het leven en de uitdagingen die werkenden daarin tegenkomen. 

Daarnaast willen we u erop attenderen dat Modern Werkenden zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen. Uit recent onderzoek van de Werkvereniging blijkt dat 87% van de deelnemers zich niet vertegenwoordigd voelt door de traditionele vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en de politiek. Volgens 40% van de ondervraagden is er geen enkele politieke partij is die voor de belangen van Modern Werkenden opkomt. 45% zegt niet te weten of die partij er is. Dat is wat ons betreft een gemiste kans omdat de meerderheid  van de respondenten aangeeft dat de arbeidsmarktvisie van een politieke partij veel meeweegt bij hun politieke keuze (68%). Er valt voor politieke partijen dus veel te winnen. Zeker gezien het feit dat de behoeften van Modern Werkenden zoals die in onze toekomstvisie naar voren komen, niet alleen belangrijk zijn voor de groep van Modern Werkenden maar voor de economie en de samenleving als geheel. 

We hopen u met deze toekomstvisie dan ook zo goed mogelijk te informeren en waar mogelijk te inspireren hoe we ons land zo goed mogelijk uit deze crisis kunnen helpen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen.

Hoogachtend,

Roos Wouters, aanjager van de Werkvereniging

Comments 1

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *