Deuglat voor Tulpenfonds Crowdsurance

De aanvraag zoals ingediend door Tulpenfonds

Wat is het?

Tulpenfonds Crowdsurance is een collectief van zelfstandigen, die elkaar voorzien van inkomen in geval van uitval/ziekte. Dit noemen we insurance by the crowd. Op basis van solidariteit vormt de Crowdsurance één groot vangnet. In tegenstelling tot een plaatselijke schenkkring of broodfonds blijf je hier anoniem. Zelfstandigen zorgen met elkaar voor elkaar.

Voor wie?

Voor zelfstandigen die geen verzekering kunnen of willen afsluiten, maar wel graag een degelijk vangnet willen hebben. Voor hen die voor solidariteit zijn, maar een plaatselijke schenkkring te ‘ons kent ons’ vinden. Ook voor zelfstandigen uit beroepsgroepen die niet toegelaten worden tot een verzekering is Tulpenfonds Crowdsurance dé uitkomst. Iedereen kan in de Crowdsurance, zolang je maar gezond bent bij de start. Hiervoor hoef je geen ingewikkelde papieren in te vullen of onderzoeken te doen. Wij geven jou het vertrouwen.

Hoe werkt het?

Je sluit je als zelfstandige aan samen met andere zelfstandigen. Je betaalt eenmalig € 175 inschrijfkosten, plus een maandelijkse administratievergoeding van € 10 (excl. BTW). Mocht je uitvallen, dan ontvang je een maandelijkse uitkering uit de Crowdsurance. 

Je kunt kiezen uit vijf bedragen: € 1.000, € 1.500, € 2.000, €2.500 of € 3.000 netto per maand. Let erop dat het bedrag dat je kiest in verhouding moet zijn met je huidige inkomen. Je vraagt het bedrag aan wanneer je ziek bent. Van de andere zelfstandigen in de Crowdsurance ontvang je na 6 weken het gekozen bedrag voor het percentage dat je arbeidsongeschikt bent. Elke maand tot je weer beter bent, met een maximale periode van twee jaar. Elke deelnemer draagt daarmee bij in geval van uitval van een andere deelnemer. Tijdens uitval helpt jouw casemanager je op een verantwoorde manier snel weer aan het werk te gaan. Het aantal deelnemers is hard groeiend en loopt op dit moment naar de eerste 1000 toe.

Vraag 1: Autonomie

In hoeverre draagt het product bij aan de individuele keuzevrijheid, autonomie en/of zeggenschap van de modern werkende? 

Ad a-c:
Het is een vrijwillig product. Een moderne werkende kan gemakkelijk instappen met een volledig en simpel digitaal aanvraagproces. Binnen 4 stappen ben je deelnemer! 

Ad d-e:
Je bent welkom als je gezond bent op het moment van afsluiten en dat verwacht te zijn de komende 6 maanden. Je vult een gezondheidsverklaring in, een verklaring akkoord reglement en een verklaring akkoord privacy statement. De gezondheidsverklaring luidt: “Ik ben 100% geschikt voor de uitoefening van mijn beroep en verwacht niet binnen zes maanden na inschrijving als gevolg van een reeds gediagnosticeerde ziekte of aandoening arbeidsongeschikt te worden.”

Ad f-g:
Je kunt iedere maand opzeggen per de 1e van de komende maand. Bekijk hier het reglement. Er zijn geen verborgen kosten verbonden aan het uitstappen.

Aanvullende vraag

Beschrijf in hoeverre de aanvrager zeggenschap heeft over de kwaliteit van het product; is het een coöperatie of kan men op andere manieren invloed uitoefenen op het product?
> Tulpenfonds is geen coöperatie. De zelfstandige heeft volledige zeggenschap over het bedrag wat men kiest voor een eventuele uitkering en we vragen 2x per jaar aan de deelnemers om hun mening te geven over Tulpenfonds en haar diensten in een survey. De resultaten van de survey gaan we vanaf 2022 publiceren.

Vraag 2: Solidariteit

Solidariteit in het dragen van risico is een belangrijk element in de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor de Deuglat zijn we vooral geïnteresseerd in de vraag wie risico draagt voor wie en in hoeverre er een keuze is. 

Ad a:
We sluiten niemand uit en men moet gezond zijn op het moment van afsluiten en dat verwachten te zijn de komende 6 maanden. We vragen de zelfstandige een gezondheidsverklaring te tekenen.

Aanvullende vragen

Is er begeleiding bij de keuze welke product het beste bij je past (er is sprake van keuze solidariteit)?
> De zelfstandige kan op de website van het Tulpenfonds een zelftest invullen. Met een paar vragen krijgt de zelfstandige inzicht in wat anderen hebben kozen. En daardoor weet hij/zij meer wat er bij hem/haar past. Ook is het Tulpenfonds bereikbaar per mail of telefoon. Er bestaat ook de mogelijkheid om via de website op elk moment via chat contact op te nemen.

Beschrijf in hoeverre het product geheel of gedeeltelijk solidair of individueel is.
> De keuze voor deelname aan Tulpenfonds Crowdsurance is voor de zelfstandige op individuele basis. Eenmaal aangesloten als deelnemer aan de Crowdsurance werkt het vangnet op basis van solidariteit. Zelfstandigen zorgen dus met elkaar voor elkaar.

Vraag 3: Transparantie

Hoe transparant zijn kosten en verdiensten (marges, kosten). Een goed werkend verdienmodel is voor iedere ondernemer belangrijk. De vraag is hoe het geld wordt verdiend en hoe transparant de ondernemer daarin is.

Ad a:
In het aanvraagtraject vind je in de 1e stap onderstaande aangegeven:

“De uitkering die je kiest is netto per maand. Let erop dat de hoogte van de uitkering die je kiest in verhouding staat tot je huidige inkomen. Wanneer je een claim indient ontvang je na zes weken wachttijd deze uitkering. De hoogte van de uitkering die je kiest is ook bepalend voor de hoogte van je bijdrage aan anderen.

De maandelijkse bijdrage is maximaal 5% van je eigen gewenste uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Ervaring leert dat je maandelijkse bijdrage meestal veel lager is, gemiddeld bedraagt deze rond de €30 per maand bij een gekozen uitkering van €2.000.

Maandelijks wordt er €10 aan administratiekosten in rekening gebracht. Daarnaast betaal je eenmalige inschrijfkosten van €175.”

Over de kosten zijn spelregels opgenomen in het reglement van Tulpenfonds onder hoofdstuk 4.2. De deelnemer betaalt maandelijks een vaste bijdrage van € 10 aan administratiekosten. Er is een eenmalige inschrijf fee van €175. Afhankelijk van het aantal zieke deelnemers, met recht op een uitkering, komt daar een bedrag per maand bij. Gemiddeld is dat over de afgelopen zes maanden € 23,80 per maand. De vaste maandelijkse bijdrage van € 10 is voor inzet van Tulpenfonds. De andere maandelijkse bijdrage komt geheel ten goede aan de uitkering van de zieke deelnemer.

Ad b:
De persoonsgegevens van de aanvrager worden alleen gebruikt voor dit product en niet verkocht aan derden.

Ad c-d:
Tweemaal per jaar worden tevredenheidsonderzoeken gedaan. De resultaten worden gedeeld met de deelnemers in de Crowdsurance. Vanaf 2022 gaan ze de resultaten op de website publiceren.

Ad e:
Over het beëindigen van deelname zijn spelregels opgenomen in het reglement van Tulpenfonds onder hoofdstuk 5: “De overeenkomst die je aangaat geldt voor onbepaalde tijd. Zowel jij als Tulpenfonds kan de overeenkomst opzeggen. Opzegging vindt plaats tegen het einde van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Je kunt opzeggen via jouw persoonlijke webpagina in onze online omgeving, per e-mail of per brief. Om geldig te zijn, moet je opzegging ons aantoonbaar hebben bereikt. Heb je een uitkering ontvangen, dan kun je de overeenkomst pas opzeggen nadat je deelname ten minste 6 aaneengesloten maanden heeft gelopen.”

Aanvullende vragen

Is voor de deelnemer transparant wat de premie/inleg en andere kosten zijn?
> Ja, de deelnemer betaalt maandelijks een vaste bijdrage van € 10 aan administratiekosten. Er is een eenmalige inschrijf fee van €175. Afhankelijk van het aantal zieke deelnemers, met recht op een uitkering, komt daar een bedrag per maand bij. Gemiddeld is dat over de afgelopen zes maanden € 23,80 per maand.

Is transparant welk deel van de kostenstructuur aan wat wordt besteed (overhead, winst)?
> Ja dat is het. De vaste maandelijkse bijdrage van € 10 is voor inzet van Tulpenfonds. De andere maandelijkse bijdrage komt geheel ten goede aan de uitkering van de zieke deelnemer.

Ben jij als aanbieder transparant over de beloningen die binnen je bedrijf worden betaald?
> Nee.

Is inzichtelijk gemaakt wat de ratio is tussen laagst verdienend/hoogst verdienend?
> Nee

Hoe is de continuïteit van het product gewaarborgd?
> Tulpenfonds is onderdeel van Acture Groep, een uniek collectief van innovatieve specialisten op het gebied van sociale zekerheid en marktleider in Nederland. Tulpenfonds heeft daarmee een moeder die een financieel sterke positie heeft, hiermee is de continuïteit van Tulpenfonds goed geborgd.

Vraag 4: Contractvorm-neutraal of niet?

Deze vraag gaat over de mate waarin het product contractvorm neutraal werkt (in hoeverre beweegt bijvoorbeeld de sociale zekerheid mee met de deelnemer). We zijn ons ervan bewust dat er nog te veel wettelijke beperkingen zijn op dit vlak. Het is ons doel het effect van deze beperkingen in beeld te brengen.

Aanvullende vragen

Moet de deelnemer stoppen met het product als zijn of haar contractvorm verandert omdat de wet- en regelgeving dat voorschrijft?
> Ja, wanneer de zelfstandige besluit om weer in dienstverband te gaan werken. Dan wordt arbeidsongeschiktheid via de werkgever geregeld. De deelnemer kan er voor kiezen om deelname aan het Tulpenfonds voort te zetten, maar dat is onlogisch. Wetgeving rondom een verplichte voorziening voor arbeidsongeschiktheid is in beweging, wat daarvan de toekomst zal brengen moeten we afwachten. We hebben daarmee geen zicht wat daarvan de eventuele gevolgen zijn voor zelfstandigen die onze producten hebben afgesloten.

Hoe draagt het product bij aan arbeidsmarktvernieuwing?
> Tulpenfonds is een belangrijk partner voor verschillende platformen in de gig economie. Deze verschuiving van traditioneel fulltime werken naar freelance, parttime en zelfstandig werken is een belangrijke ontwikkeling in de arbeidsmarktvernieuwing. Deelname aan het Tulpenfonds geeft individuele zelfstandigen direct toegang tot een collectief vangnet voor arbeidsongeschiktheid. Hiermee probeert Tulpenfonds bij te dragen aan een sociale structuur waar inkomenszekerheid bij uitval gewaarborgd is voor iedere deelnemer.

Vraag 5: Mate van bureaucratie

Wat is de mate van bureaucratie rondom het product, zowel voor wat betreft de grootte van de overhead als de mate van rompslomp?

Ad a:
Ja, volledig online en beschikbaar in de “mijn” omgeving van de zelfstandige.

Ad b:
Ja, er zit een echt persoon achter een telefoonnummer, die de zelfstandige direct te woord staat. Daarnaast is contact mogelijk per mail of chat.

Ad c:
Ja, alle wijzigingen die zelfstandigen wil doen kan deze zelf regelen in de “mijn” omgeving.

Ad d:
Ja, zie de website.         

Ad e:
Vanaf 2022 zullen deze op de website worden gepubliceerd.

Aanvullende vragen

Wat is de gemiddelde responstijd?
> Gemiddelde respons tijd is 3 uur. Volledige afhandeling van de klacht moet binnen 10 werkdagen. Zie ook de klachtenprocedure.

Wat is het percentage klachten in vergelijking met het totaal?
> Aantal klachten ligt nu onder 0,1% op het aantal deelnemers.

Extra vraag: Duurzaamheid

Duurzaamheid is geen onderdeel van de Deuglat beoordeling, omdat het onderwerp te groot en te divers is en niet direct antwoord geeft op de vragen waarop wij antwoord zoeken. Aan de andere kant is duurzaamheid belangrijk voor onze achterban. We zijn dus heel benieuwd of jij vindt dat jouw product bijdraagt aan een duurzame arbeidsmarkt of aan een duurzame samenleving en op welke manier. Geef je antwoord op deze vraag, dan nemen we dat later mee in de publicatie. 

> De diensten die Tulpenfonds aanbiedt dragen bij aan een duurzame samenleving. Onze missie is om iedere zelfstandige in Nederland een goed vangnet aan te bieden wanneer hij (tijdelijk) uitvalt door arbeidsongeschiktheid. Hiermee willen we bijdragen aan een stabiele inkomenszekerheid ook wanneer je even niet kunt werken. We zetten in op zowel preventie ter voorkoming van ziekte als ondersteuning tijdens ziekte. We bieden professionele ondersteuning en daarmee toegang tot dezelfde zorg als er voor werknemers beschikbaar is. Hiermee willen we duurzaam herstel bevorderen, zodat het inkomen gewaarborgd is en de deelnemer zo snel als mogelijk weer aan het werk kan.

Oordeel van de Deuglatcommissie

De Deuglatcommissie van de Werkvereniging heeft de aanvraag van het Tulpenfonds beoordeeld, de website van het Tulpenfonds onderzocht en een interview gehouden met Maudie Derks, CEO van de Acture Groep, moederbedrijf van het Tulpenfonds.

De commissie heeft de indruk dat de vragen naar waarheid zijn beantwoord door het Tulpenfonds. De commissie is van mening dat het Tulpenfonds met het Crowdsurance product een belangrijke bijdrage levert aan inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid voor Modern Werkenden. Daarnaast is de dienstverlening van het Tulpenfonds toegankelijk en transparant. De Deuglatcommissie van de Werkvereniging oordeelt dat Crowdsurance van Tulpenfonds DEUGT.

Disclaimer

De Werkvereniging wil met de Deuglat inzicht geven in het aanbod van goede arbeidsongeschiktheidsproducten voor Modern Werkenden in Nederland. Wij vinden het enorm belangrijk dat Modern Werkenden inkomenszekerheid voor zichzelf kunnen organiseren zonder verplicht te zijn traditionele, dure arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met lage uitkeringsverwachting in te kopen.

Wij vragen onze achterban via Jouw Stem wat ze belangrijk vinden en welke vragen we moeten stellen om tot een oordeel te komen of een product of dienst deugt. We doen ons best om zo goed mogelijk te verifiëren of de vragen goed worden beantwoord. Wil jij ons ook helpen met Jouw Stem? Meld je dan hier aan. Het is gratis.

Dat neemt niet weg dat jij als Modern Werkende altijd zelf je eigen onderzoek hebt te doen naar wat het beste bij jou past. De Werkvereniging is niet verantwoordelijk voor het Tulpenfonds of voor de producten die het Tulpenfonds aanbiedt en is niet aansprakelijk voor keuzes die jij maakt. Heb je vragen over de Deuglat of wil je ons iets vertellen over het Tulpenfonds? Mail naar info@werkvereniging.nl.

Het Tulpenfonds is medestander van de Werkvereniging en wij zijn dankbaar voor hun steun. Onze medestanders steunen ons met donaties en met kennis. Aangezien de Werkvereniging 100% onafhankelijk is hebben onze medestanders echter geen invloed op onze visie, onze meningsvorming, de toekenning van de Deuglat of de koers van de Werkvereniging. Wij merken in de praktijk dat dat precies de reden is dat ze ons steunen.