Deuglat voor SharePeople Crowdsurance

De aanvraag zoals ingediend door SharePeople

Wat is het?

SharePeople Crowdsurance is een onderling vangnet voor arbeidsongeschiktheid/langdurige ziekte in 4 doelgroepen, te weten Algemeen, Zorg, Bouw en Bright pensioen. 

Voor wie?

Voor zelfstandig ondernemers met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Nederland.

Hoe werkt het?

Er worden rechtstreeks donaties gedaan van de deelnemers aan degenen die ziek zijn (1x/maand). SharePeople houdt bij wie hoeveel aan wie moet betalen. Er zit geen marge voor SharePeople in en er hoeft geen buffer of spaarbedrag aangehouden te worden op een spaar- of derdengelden rekening. Wat je ontvangt is afhankelijk van je wensen en wat je betaalt is afhankelijk van het aantal deelnemers dat tijdelijk niet kan werken.

Als je langer dan twee maanden ziek bent en je hebt je aangemeld bij arbodienst Capacity, dan ontvang je een uitkering. SharePeople vraagt voor haar diensten (ongeacht de hoogte van het ‘verzekerd’ bedrag) vanaf de tweede maand € 10 per maand. De inschrijfkosten zijn € 125,-. Daarnaast doneer je maximaal 1x per maand aan een arbeidsongeschikte. SharePeople heeft circa 6000 deelnemers. 

Vraag 1: Autonomie

In hoeverre draagt het product bij aan de individuele keuzevrijheid, autonomie en/of zeggenschap van de modern werkende? 

Ad a-c:
Inschrijven is in 2 minuten geregeld! Er hoeven geen medische vragen beantwoord te worden. 

Ad d:
Je wordt toegelaten als je 1) bent ingeschreven bij de Kamer van Kophandel en 2) bij aanvang jonger bent dan 60 jaar. Je verklaart bij aanmelding dat je 100% in staat bent je beroep uit te oefenen, dat je de komende zes maanden niet verwacht ziek te worden, dat je jonger bent dan 60 jaar (bij aanmelding daarna kun je meedoen tot je AOW-gerechtigde leeftijd), dat je gekozen inkomensniveau niet hoger is dan je daadwerkelijk verdiende inkomen, dat je bereid bent maximaal 1x per maand een donatie te doen aan een arbeidsongeschikte ondernemer en dat je begrijpt dat de hoogte van je donatie afgeleid is van het ziektepercentage in jouw groep. Je hoeft geen jaarstukken te overleggen, of aan te geven hoeveel jaar je ondernemer bent.

Ad e:
Stressgerelateerde klachten zijn in het eerste jaar niet claimbaar. Je krijgt wel begeleiding maar geen uitkering omdat niet te checken is of je bij aanvraag wel of niet klachten had.

Ad f-g:
Per maand opzegbaar per telefoon, mail of chat. Er zijn geen verborgen kosten verbonden aan het uitstappen.

Aanvullende vraag

Beschrijf in hoeverre de aanvrager zeggenschap heeft over de kwaliteit van het product; is het een coöperatie of kan men op andere manieren invloed uitoefenen op het product?
> SharePeople is een coöperatie. Deelname aan de coöperatie is niet verplicht. Op dit moment is zo’n 10% lid van de coöperatie (>600 leden). De SharePeople Coöperatie is 100% eigenaar van SharePeople.

Vraag 2: Solidariteit

Solidariteit in het dragen van risico is een belangrijk element in de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor de Deuglat zijn we vooral geïnteresseerd in de vraag wie risico draagt voor wie en in hoeverre er een keuze is. 

Aanvullende vragen

Is er begeleiding bij de keuze welke product het beste bij je past (er is sprake van keuze solidariteit)?
> SharePeople heeft op de website een vergelijking met andere aanbieders.

Beschrijf in hoeverre het product geheel of gedeeltelijk solidair of individueel is.
> SharePeople werkt met 4 doelgroepen met eigen risicoprofielen en ziekteverzuimpercentages, te weten Algemeen, Zorg, Bouw en Bright pensioen en is binnen deze doelgroepen volledig solidair.

Vraag 3: Transparantie

Hoe transparant zijn kosten en verdiensten (marges, kosten). Een goed werkend verdienmodel is voor iedere ondernemer belangrijk. De vraag is hoe het geld wordt verdiend en hoe transparant de ondernemer daarin is.

Ad a:
De kosten zijn altijd terug te vinden op onze website en voor onze klanten in de mijn-omgeving. We ‘underpromise’, dus feitelijk is het altijd goedkoper dan dat wat we communiceren. 

Ad b:
De persoonsgegevens van de aanvrager worden alleen gebruikt voor dit product en niet verkocht aan derden.

Ad c-d:
Tevredenheidsonderzoeken zijn voor ons enorm belangrijk. We zijn dagelijks op zoek naar hoe we het beter kunnen doen. Van fouten kun je leren. We doen onderzoek bij deelnemers via Trustpilot en bij deelnemers die ziek zijn geworden. Dat is nog een relatief kleine groep. We doen onderzoek via enquetes, om ervan te leren. SharePeople is pas vier jaar bezig en op begeleiding zitten nu steeds meer eigen mensen.

Ad e:
Je kunt gratis naar lagere betaling. Ben je de afgelopen 18 maanden naar een lagere bijdrage gegaan, dan kun je ook gratis omhoog. Anders betaal je administratiekosten.

Aanvullende vragen

Is voor de deelnemer transparant wat de premie/inleg en andere kosten zijn?
> De kosten zijn transparant en voor deelnemers te vinden op mijn.sharepeople.nl.

Is transparant welk deel van de kostenstructuur aan wat wordt besteed (overhead, winst)?
> Ja, de premie bedraagt €10 per maand. Daarnaast gaan betalingen rechtstreeks van ‘premiebetaler’ naar ‘degene die schade heeft/arbeidsongeschikt is’. Dat wil zeggen 0,0% marge.

Ben jij als aanbieder transparant over de beloningen die binnen je bedrijf worden betaald?
> Over de € 10/maand en onze eigen kostenstructuur geven we inzicht aan onze coöperatieleden, niet aan alle deelnemers dus.

Is inzichtelijk gemaakt wat de ratio is tussen laagst verdienend/hoogst verdienend?
> Nee

Hoe is de continuïteit van het product gewaarborgd?
> we ‘bewaren’ geen geld zoals verzekeraars of schenkkringen met een derden gelden rekening of e-wallets doen. Dus zelfs als SharePeople stopt of failliet gaat zijn de deelnemers niet hun geld kwijt. Mocht desondanks SharePeople failliet gaan, dan kunnen de onderlinge betalingen aan de zieken die er dan zijn gewoon doorgang vinden, maar dan handmatig.

Vraag 4: Contractvorm-neutraal of niet?

Deze vraag gaat over de mate waarin het product contractvorm neutraal werkt (in hoeverre beweegt bijvoorbeeld de sociale zekerheid mee met de deelnemer). We zijn ons ervan bewust dat er nog te veel wettelijke beperkingen zijn op dit vlak. Het is ons doel het effect van deze beperkingen in beeld te brengen.

Ad a:
Je moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Als werknemer heb je dit niet nodig, dan doet je werkgever dat. Als je €1000 bijverdient naast loondienst kun je meedoen. Mocht je minder bijverdienen, dan is dat hetgene dat gedekt is. Bewijs overleg je achteraf. Als men 100% werknemer wordt is het product niet meer nodig.

Aanvullende vragen

Moet de deelnemer stoppen met het product als zijn of haar contractvorm verandert omdat de wet- en regelgeving dat voorschrijft?
> Nee. Men kan deelname continueren om op die manier solidair te blijven met arbeidsongeschikte zzp’ers.

Hoe draagt het product bij aan arbeidsmarktvernieuwing?
> Op dit moment niet. We blijven meedenken en met nieuwe initiatieven komen.

Vraag 5: Mate van bureaucratie

Wat is de mate van bureaucratie rondom het product, zowel voor wat betreft de grootte van de overhead als de mate van rompslomp?

Ad a:
Ja, zowel via social media, telefoon, chat en mail krijg je antwoord van ECHTE mensen. 

Ad b:
Ja, iedereen kan/mag feedback geven, vinden we enorm belangrijk.

Ad c:
Ja, (bijna) alles kan in de portal zelf online geregeld worden. Dat wat niet automatisch kan, kan met 1 mail naar contact@sharepeople.nl en wij regelen het.

Ad d:
Nee, zijn we mee bezig/afronding. Vanaf 1 oktober gaan we deze publiceren.   

Ad e:
Nee, want nog niet geïmplementeerd. Overigens zullen we geen gegevens over individuele klachten publiceren.

Aanvullende vragen

Wat is de gemiddelde responstijd?
> Uiterlijk binnen 1 werkdag, onder werktijd wordt er dezelfde dag gereageerd op mail en binnen 1 minuut per chat, telefoon of whatsapp.

Wat is het percentage klachten in vergelijking met het totaal?
> Nihil. Onze ‘churnrate’ (klanten die opzeggen met uitzondering van mensen die in vaste dienst gaan of overlijden) zijn licht onder de 2,8%!

Extra vraag: Duurzaamheid

Duurzaamheid is geen onderdeel van de Deuglat beoordeling, omdat het onderwerp te groot en te divers is en niet direct antwoord geeft op de vragen waarop wij antwoord zoeken. Aan de andere kant is duurzaamheid belangrijk voor onze achterban. We zijn dus heel benieuwd of jij vindt dat jouw product bijdraagt aan een duurzame arbeidsmarkt of aan een duurzame samenleving en op welke manier. Geef je antwoord op deze vraag, dan nemen we dat later mee in de publicatie. 

> We zijn een sociale onderneming en werken met Social Development Goals (SDG). Onze sociale missie (armoede voorkomen/SDG 1) is belangrijker dan winst maken. Zijdelings hebben we ook invloed op SDG 3 (goede gezondheid en welzijn) en SDG 8 (eerlijk werk en economische groei) omdat we de ‘arbeidsvoorwaarden’ van werknemers ten aanzien van loondoorbetaling bij ziekte /WIA doorvertalen naar een (zeer goedkope) oplossing voor zelfstandig ondernemers.

Oordeel van de Deuglatcommissie

De Deuglatcommissie van de Werkvereniging heeft de aanvraag van SharePeople beoordeeld, de website van SharePeople onderzocht en een interview gehouden met Cosmas Blaauw, oprichter van SharePeople.

De commissie heeft de indruk dat de vragen naar waarheid zijn beantwoord door SharePeople. De commissie is van mening dat SharePeople met het Crowdsurance product een belangrijke bijdrage levert aan inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid voor Modern Werkenden. Daarnaast is de dienstverlening van SharePeople toegankelijk en transparant. De Deuglatcommissie van de Werkvereniging oordeelt dat Crowdsurance van SharePeople DEUGT voor Modern Werkenden met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Neem jij deel aan SharePeople Crowdsurance en wil je een beoordeling geven? Dat kan hier. Daarmee help je andere Modern Werkenden om zich te oriënteren.

Disclaimer

De Werkvereniging wil met de Deuglat inzicht geven in het aanbod van goede arbeidsongeschiktheidsproducten voor Modern Werkenden in Nederland. Wij vinden het enorm belangrijk dat Modern Werkenden inkomenszekerheid voor zichzelf kunnen organiseren zonder verplicht te zijn traditionele, dure arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met lage uitkeringsverwachting in te kopen.

Wij vragen onze achterban via Jouw Stem wat ze belangrijk vinden en welke vragen we moeten stellen om tot een oordeel te komen of een product of dienst deugt. We doen ons best om zo goed mogelijk te verifiëren of de vragen goed worden beantwoord. Wil jij ons ook helpen met Jouw Stem? Meld je dan hier aan. Het is gratis.

Dat neemt niet weg dat jij als Modern Werkende altijd zelf je eigen onderzoek hebt te doen naar wat het beste bij jou past. De Werkvereniging is niet verantwoordelijk voor SharePeople of voor de producten die SharePeople aanbiedt en is niet aansprakelijk voor keuzes die jij maakt. Heb je vragen over de Deuglat of wil je ons iets vertellen over SharePeople? Mail naar info@werkvereniging.nl.

SharePeople is medestander van de Werkvereniging en wij zijn dankbaar voor hun steun. Onze medestanders steunen ons met donaties en met kennis. Aangezien de Werkvereniging 100% onafhankelijk is hebben onze medestanders echter geen invloed op onze visie, onze meningsvorming, de toekenning van de Deuglat of de koers van de Werkvereniging. Wij merken in de praktijk dat dat precies de reden is dat ze ons steunen.