Burger Service Model vergeleken met Sociaal Akkoord AVV-ONL-VZN, MLT advies SER en Rapport Borstlap

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Disclaimer: onderstaande vergelijking van de adviezen en rapporten hebben wij overgenomen van het AVV. Wij hebben hier enkel onze eigen visie aan toegevoegd.

 • Stelsel van contractvormen

Rapport Borstlap: Er komen duidelijk afgebakende rijbanen voor werknemers, zelfstandigen en uitzendkrachten
Sociaal Akkoord ONL: Er komen duidelijk afgebakende rijbanen voor werknemers, zelfstandigen en uitzendkrachten
SER advies: De arbeidsovereenkomst voor onbep. tijd wordt het uitgangspunt.
WV: Bij het BSM staat niet de contractvorm, het huidige systeem of de rijbaan centraal maar het werk. De aard, inhoud en doorlooptijd van het werk wordt bepalend voor de contractvorm. Daarbij vinden wij dat de wil der partijen het uitgangspunt hoort te zijn. Wanneer we sociale zekerheden loskoppelen van de werkvorm, dan kunnen we meer ontspannen zijn over welke samenwerkingsvorm we het liefst met elkaar aangaan. Partijen mogen dus samen bepalen op welk standaardcontract zij hun samenwerking baseren, uitgaande van drie vormen:

 • een langdurige samenwerking, 
 • een tijdelijke samenwerking 
 • en een ‘flits’ samenwerking.  

Uiteraard krijgen werkenden – en dan met name de minder zelfredzamen – hulp bij het kiezen van het juiste contract. Werkgevers en werknemers, opdrachtgevers en opdrachtnemers bepalen zo samen het vertrekpunt voor hun samenwerkingsvorm waarbij de inhoud en de duur van het werk leidend is. Met als belangrijke voorwaarde dat de overheid garandeert dat er gelijkheid en zekerheid geldt voor alle werkenden ongeacht de gekozen contractvorm. Gelijkheid in rechten en plichten en zekerheid van bestaan. Waarbij het fiscaal eerlijk en eenvoudiger wordt 

 • Eigen positie (rijbaan) zelfstandigen

Rapport Borstlap: Ja
Sociaal Akkoord: Ja, zelfstandigen zonder personeel krijgen daarbij een eigen wettelijke definitie
SER-advies: Ja, al is/wordt de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd het uitgangspunt
WV: Nee, niet de contractvorm, maar sociale zekerheid voor alle werkenden is het uitgangspunt bij het BSM-model. Met het BSM hebben alle werkenden gelijke rechten en plichten en is een aparte rechtsvorm niet nodig. Als alle werkenden door middel van het BSM dezelfde rechten en plichten hebben zijn de verschillen tussen contractvormen veel kleiner en is het belang van een eigen rechtspositie niet meer relevant.

 • Minimum Tarief zzp

Rapport Borstlap: Nee
Sociaal Akkoord:  Nee, zelfstandigen krijgen een eigen wettelijke definitie
SER advies: Geen minimum tarief, wel rechtsvermoeden loondienst bij tarieven < €35/u
WV: Nee, een minimumtarief zal leiden tot ongewenste uitsluiting. Een minimumtarief betekent in veel branches meteen ook het maximum. Wie 18 of 25 euro als uurtarief hanteerde, kan – gesteund door de wet – met droge ogen terug naar 16 euro. De ruim 1 miljoen zelfstandigen gaan van een minimumtarief geen plezier, maar enkel last hebben.

 • Rechten van werkenden

Rapport Borstlap: Vergroot de opeisbaarheid van rechten van werkenden via een publiek loket (arbeidsombudsman.
Sociaal Akkoord: Er komt een arbeids- resp. ondernemers ombudsman die werkenden resp. ondernemers helpt hun plichten (en rechten) te kennen en in te vullen.    
SER-advies:
WV: Behandel werkenden gelijk, ongeacht contractvorm. En werkenden, met name de beperkt-zelfredzamen, krijgen hier degelijke ondersteuning bij, door arbeids- resp. ondernemers ombudsman en de zekerheden-APK. Zodra er slechts deze drie contractvormen bestaan hoeft de overheid niet langer scherp toe te zien welke contractvormen partijen gebruiken. Ook handhaving wordt een stuk simpeler, omdat die kan focussen op gevallen waarin op een niet-geoorloofde manier wordt afgeweken van standaardcontracten.                            

 • Recht op eenzijdige aanpassing voor meer interne wendbaarheid in arb. ovk. voor onbepaalde tijd

Rapport Borstlap: Ja, de Wet Flexibel Werken gaat zowel voor werkgever als werknemer gelden. Werkgevers zouden dan de ruimte krijgen om zaken als functie-inhoud, werk locatie, werktijden en urenomvang te wijzigen.
Sociaal Akkoord: Nee, mits de andere maatregelen sociaal akkoord niet werken, dan serieus gaan kijken naar interne wendbaarheid arbeidscontracten. Het gezag criterium van de arbeidsovereenkomst wordt gemoderniseerd, zodat het minder gaat om leiding en toezicht, maar meer om de inbedding van de werkende in de organisatie
SER advies: Ja, voor werkgevers wordt het mogelijk eenzijdig de arbeidsduur (tijdelijk) met maximaal 20 procent te verlagen bij bedrijfsecon. omstandigheden. De werkgever kan hiertoe eenzijdig besluiten, maar alleen als het loon van de werknemer volledig wordt doorbetaald. Voor dat laatste komt een compensatieregeling.
WV: Ja, als er na invoering van het BSM is gekozen voor een langdurige samenwerking dan moet het mogelijk blijven om aan te geven dat er een aanpassing aankomt in de bedrijfsvoering waardoor de samenwerkingsovereenkomst (iets) verandert. De Wet Flexibel Werken moet zowel voor werkgever als werknemer gelden. Werkgevers zouden dan de ruimte krijgen om zaken als functie-inhoud, werk locatie, werktijden en urenomvang te wijzigen.

 • Risico van eenzijdig door werkgever aangepaste arbeidsomvang

Rapport Borstlap: Niet afdekken via WW
Sociaal Akkoord:
SER advies: Afdekken via WW/ fonds
WV: Niet afdekken via WW. Alle werkenden bouwen een buffer op via de V-rekening om een inkomensterugval, een periode van werkloosheid van 6 maanden en een aanvullende oudedagsvoorziening, verlof ed. af te dekken of te verzekeren.                                                              

 • Bij driehoeksrelaties de onderneming waar de arbeid wordt verricht als werkgever betitelen m.u.v. uitzendwerk

Rapport Borstlap: Ja
Sociaal Akkoord: ja
SER advies: nee
WV: Bij het BSM is de opbouw van zekerheden gekoppeld aan de werkenden en hun inkomen, niet aan de vorm van de arbeidsrelatie, of dit nu een driehoeksrelatie is of niet.

 • Duur uitzenden met uitzendbeding          

Rapport Borstlap: 26 weken
Sociaal Akkoord: 26 weken
SER advies: 52 weken
WV: Dit is niet langer relevant bij het BSM. Het BSM vergroot de werkzekerheid, niet de baanzekerheid.  Bovendien nemen de werkgevers die dat nu opportuun vinden in geval van deze regeling ofwel na 26 of na 52 weken een andere uitzendkracht waardoor deze werkende het werk en dus zijn of haar bestaanszekerheid verliest. Het is dan ook geen oplossing voor de werkenden.

 • Totale maximale duur uitzenden vóór onbepaalde tijdscontract

Rapport Borstlap: 26 weken + 2 jaar
Sociaal Akkoord: 26 weken + 2 jaar
SER advies: 52 weken + 2 jaar
WV: Ook hier geldt; na 26 of 52 weken nemen ze gewoon een andere uitzendkracht en deze raakt zijn/haar werk dan kwijt. Het is geen echte oplossing en ook niet nodig als BSM wordt ingevoerd.

 • Totale maximale duur uitzenden naar één opdrachtgever

Rapport Borstlap: 26 weken + 2 jaar
Sociaal Akkoord: 26 weken + 2 jaar
SER advies: –
WV: Ook hier geld; Na 26 of 52 weken nemen ze gewoon een andere uitzendkracht en deze raakt zijn/haar werk dan weer kwijt. Het is geen echte oplossing en ook niet nodig als BSM wordt ingevoerd.

 • Uitzendkrachten doorbetaald tijdens ziekte

Rapport Borstlap: ja
Sociaal Akkoord: ja
SER advies: nee
WV: Via het BSM bouwt elke werkenden een buffer op via de V-rekening om op terug te kunnen vallen bij inkomensterugval bij een periode van ziekte af te dekken of te verzekeren. 

 • Definitie uitzenden

Rapport Borstlap: Werkgever die een actieve allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt
Sociaal Akkoord: Werkgever die een actieve allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt
SER advies: Geen concreet voorstel voor aanpassing definitie
WV: Niet nodig als BSM wordt ingevoerd. Uitzendbureaus kunnen niet meer concurreren op basiskosten.

 • Maximale termijn ketenregeling   

Rapport Borstlap: Twee jaar
Sociaal Akkoord: Twee jaar (met uitzondering voor specifieke sectoren zoals seizoenswerk. De mogelijkheid blijft om in cao’s maatwerk af te spreken tot maximaal drie jaar)
SER advies: Drie jaar
WV:  Niet nodig als BSM wordt ingevoerd. (Werkgevers die dat opportuun vinden nemen na 26 of na 52 weken een andere uitzendkracht aan en raakt deze werkenden zijn werk kwijt. Het is geen echte oplossing en ook niet nodig als BSM wordt ingevoerd.)

 • Concurrentiebeding

Rapport Borstlap: Concurrentiebeding enkel nog bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang
Sociaal Akkoord: Concurrentiebeding enkel nog bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang
SER advies: –
WV: geen concurrentiebeding. Een werkgever die wil dat de medewerkers er niet met gevoelige informatie van doorgaan krijgen zo een prikkel om ze goed te behandelen.                                    

 • Vergunningsplicht voor uitzendbureaus

Rapport Borstlap: administratieve en financiële eisen bij het oprichten van een uitzendbureau, het gericht aanpakken van faillissementsfraude bij deze werkgevers, maatregelen gericht op de versterking van private handhaving van kwaliteitseisen of het instellen van een vergunningplicht.
Sociaal Akkoord: Er komt een vergunningplicht voor uitzendbureaus en een keurmerk voor bemiddelingsbureaus.
SER advies: Verplichte certificering van uitzendbureaus en andere partijen die bemiddelen
WV:  Niet nodig als BSM wordt ingevoerd. Als je BSM inricht dan veranderd de rol van uitzender en bemiddelaar en komen platformen en uitzenders dichter bij elkaar. Ze kunnen niet meer concurreren op basiskosten.

 • Rechtspositie van digitaal platform is werkgever, uitzender of bemiddelaar

Rapport Borstlap: ja
Sociaal Akkoord: ja
SER advies: Nee (‘totaal van arbeid gelijkwaardig’, maar pensioen niet)
WV:  Als je het BSM invoert dan verandert de rol van platformen en bemiddelaar en komen en uitzenders en platformen dichter bij elkaar. Ze kunnen niet meer concurreren op basiskosten.                                            

 • Arbeidsovereenkomsten zonder vaste urenomvang

Rapport Borstlap: Beperk de mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst zonder vaste urenomvang aan te gaan
Sociaal Akkoord: In arbeidsovk. wordt een minimale arbeidsomvang per kwartaal opgenomen, met uitzondering van specifiek werk, zoals seizoensarbeid. Eenmaal in dienst bij een werkgever, kan een arbeidsovk. niet meer vervangen worden door een driehoeks-arbeidsovk.
SER advies: Oproep- (inclusief nuluren-) contracten worden afgeschaft en vervangen door basiscontracten met ten minste een kwartaal urennorm. Scholieren en studenten worden uitgezonderd.                       
WV: Er zou in het geval van wat nu een nul-urencontract wordt genoemd, alleen sprake kunnen zijn van een flits samenwerkingsovereenkomst: uurtje factuurtje. Hierbij mag de werk/opdrachtgever niet verwachten dat de werkenden tijd die niet betaald wordt, beschikbaar houdt. (Platformen kunnen er prima voor zorgen dat er genoeg flits klussers te vinden zijn).                       

 • Contracting

Rapport Borstlap: Eigenaar of exploitant onderneming/organisatie waarin/waarvoor gewerkt wordt is werkgever (rechtsvermoeden werkgeverschap)
Sociaal Akkoord: Eigenaar of exploitant onderneming/organisatie waarin/waarvoor gewerkt wordt is werkgever
SER advies: Code verantwoord arbeidsmarktgedrag evt. nadere voorstellen
WV: Niet nodig als BSM wordt ingevoerd. Ze kunnen niet meer concurreren op basiskosten.          

 • Loondoorbetaling bij ziekte

Rapport Borstlap: Één jaar
Sociaal Akkoord:  Één jaar
SER advies: blijft 2 jaar
WV: Niet nodig bij BSM. De werkenden maken hiervoor gebruik van hun V-rekening. 

 • Re- integratieverplichtingen

Rapport Borstlap: Één jaar          
Sociaal Akkoord: Het medisch oordeel van de bedrijfsarts wordt leidend voor de re- integratieverplichtingen van de werkgever
SER-advies: Werkgevers blijven verantwoordelijk voor het verloop van het re- integratieproces
WV: Alle werkenden laden via de V-rekening een ArbeidsOngeschiktheidsVoorziening op met re-integratiemogelijkheden op die door marktpartijen wordt geleverd. Het gaat dan om re-integratie naar passende arbeid op de arbeidsmarkt. Werkenden met een tijdelijke of een langdurige samenwerkingsovereenkomst krijgen de keus om terug te keren naar de werkgever waarmee dat contract is afgesloten, maar mag er ook voor kiezen om te re integreren bij andere werkgevers en branches.                                                                                           

 • In dienst nemen eerste werknemer

Rapport Borstlap: –
Sociaal Akkoord: Ondernemers ontvangen een bonus voor het in dienst nemen van de eerste werknemer
SER advies: Werkgever krijgt de flex- opslag op de WW-premie met terugwerkende kracht gerestitueerd
WV: Wanneer het BSM is ingevoerd, ontvangen werkgevers een bonus wanneer ze een eerste langdurig samenwerkingscontract aangaan, dit om het groeien van ondernemingen te steunen. De rest van de zekerheden zijn immers aan het BSM gekoppeld.                     

 • Ontslag Regime

Rapport Borstlap: Eenvoudiger ontslagbescherming, o.a. door arbeidsovereenkomsten die tegen zin werkgever in, in stand worden gehouden te ontbinden.
Sociaal Akkoord: Kleinere werkgevers krijgen hulp vanuit de overheid bij dossieropbouw voor ontslag. De overheid stelt een ‘UWV voor werkgevers’ in dat (startende) werkgevers (op weg) helpt in het woud van ingewikkelde wet-, en regelgeving, bijvoorbeeld met het aanbieden van een ‘werkgeverscoach’ Transitievergoeding gaat naar ontwikkelbudget
SER advies: –
WV
: Met het BSM wordt een samenwerkingsovereenkomst eerder een ‘sociaal contract’ dan dat het een contract is dat je allerlei rechten en plichten geeft die niets met de inhoud of de duur van het werk te maken hebben. Zo’n overeenkomst gaat alleen uit van de gewenste duur en de inhoud van de samenwerking.  Bij het opzeggen van de samenwerking behoud je je opgebouwde rechten. Deze zijn immers opgeladen op jouw eigen L- en V-rekening. Wanneer een van de partijen de samenwerkingsovereenkomst opzegt neem de werkende deze mee. Natuurlijk dient het opzeggen van de samenwerkingsovereenkomst op een nette manier te gebeuren. Kleinere werkgevers krijgen hulp vanuit de overheid om op een goede manier van afscheid van elkaar te nemen waarbij niet dossiervorming (je personeel zwart maken) maar van werk naar werk begeleiding leidend is. Transitievergoeding gaat naar de L-rekening.

 • Verlofregeling

Rapport Borstlap: –
Sociaal Akkoord: Diverse verlofmogelijkheden rondom geboorte en zorg worden samengevoegd tot één geïntegreerde regeling om het opnemen van verlof gebruiksvriendelijker te maken en houd bij nieuwe verlofregelingen rekening met de lasten en verplichtingen van (met name kleine) ondernemers                                  SER-advies: De raad zal op korte termijn advies uitbrengen over het stroomlijnen van de huidige verlofregelingen in een nieuwe regeling Maatschappelijk Verlof. De SER zal voorstellen doen voor een evenwichtige financieringswijze
WV: Wanneer het BSM ingevoerd wordt, kan gedeelte van het geld op de V-rekening gebruikt worden voor het opnemen van verlof.  De Wet Flexibel Werken zorgt er zowel voor dat de werkgever als de werknemer de ruimte krijgt om zaken als functie-inhoud, werk locatie, werktijden en urenomvang te wijzigen.

 • Fiscale faciliteiten voor zelfstandigen

Rapport Borstlap: Afbouwen fiscale regelingen; fiscale faciliteiten richten op de in onderneming aanwezige kapitaal.
Sociaal Akkoord: Huidige fiscale regelingen voor zzp’ers ombouwen tot fiscale stimulans voor opbouw eigen buffer en investeringen.
SER-advies: Zelfstandigenaftrek afbouwen. Er komen fiscale faciliteiten voor zzp’ers die risico lopen met eigen investeringen. Transitie getemporiseerd of met behoud koopkracht
WV: De fiscale regelingen voor zzp’ers, werkgevers en mkb’ers worden omgebouwd naar een fiscale stimulans voor investeringen naast het BSM.  

 • Flex zwaarder beprijzen

Rapport Borstlap: Ja     
Sociaal Akkoord: Eerst Wet Arbeidsmarkt in balans (introductie hoge WW-premie voor flexcontracten) evalueren
SER-advies: –
WV: Niet nodig als BSM wordt ingevoerd. Alle werkvormen ‘kosten’ in de basis evenveel.                              

 • Ontwikkelbudget voor iedereen 

Rapport Borstlap: ja
Sociaal Akkoord: Ja, de overheid kent elke werkende een individueel en fiscaal gefaciliteerd ontwikkelbudget toe. De werkende heeft zelf regie over dit budget, dat contract neutraal is en niet vervalt (tenzij sprake is van overlijden). Krijgt een werknemer een transitievergoeding, dan wordt het bedrag op deze rekening gestort
SER-advies: Niet expliciet benoemd             
WV: Ja, omdat kennisveroudering inmiddels een sociaal risico is. Het lijkt het ons goed om, net zoals ook de Commissie Regulering van Werk voorstelt, iedere Nederlander bij geboorte een gelijk individueel scholings- en ontwikkelbudget te geven dat beschikbaar is gedurende de gehele loopbaan en dat wordt aangevuld via de L-rekening. Dit individueel scholings- en ontwikkelbudget beschermt alle werkenden, ongeacht de contractvorm, tegen het risico van kennisveroudering en het verlies van werkzekerheid. 

 • Werkloosheidsuitkering bij zelfstandigen

Rapport Borstlap: Werk toe naar één regeling voor inkomensondersteuning aan de basis van de arbeidsmarkt
Sociaal Akkoord: Tijdelijke vraaguitval zelf opvangen vanuit eigen buffer (Huidige fiscale regelingen voor zzp’ers worden omgebouwd tot fiscale stimulans voor opbouw eigen buffer en investeringen)
SER advies: Sociaal vangnet op Tozo gebaseerd, waar zelfstandigen zelf aan bijdragen
WV: Tijdelijke vraaguitval voor uiterlijk een half jaar wordt door alle werkenden ongeacht de samenwerkingsvorm, opgevangen vanaf de V-rekening.                 

 • Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werkenden èn zelfstandigen?  

Rapport Borstlap: ja
Sociaal Akkoord: Ja, er komt een algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden onafhankelijk van contractvorm
SER-advies: Nee, verplichte AOV voor zelfstandigen
WV: Voor permanente en volledige arbeidsongeschiktheid dient wat ons betreft de AAW weer ingevoerd te worden. Dit is een risico dat weinig voorkomt maar enorm kostbaar is – ook voor verzekeraars – waardoor we dit beter als samenleving kunne dragen. De (aanvullende) AOV wordt opgebouwd via het BSM voor en door alle werkenden.

 • Transitievergoeding

Rapport Borstlap: Waarborg dat transitievergoeding niet meer vrij kan worden aangewend, maar moet leiden tot extra leerrechten in het ontwikkelbudget
Sociaal Akkoord: Transitievergoeding gaat verplicht naar ontwikkelbudget
SER-advies: Werkgever en werknemer kunnen met wederzijds goedvinden bij dreigend ontslag kiezen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst met inbegrip van een van- werk-naar-werk-route. De transitievergoeding kan dan achterwege blijven
WV: Transitievergoeding wordt vervangen door het aanvullen van de L-rekening.

 • Transitie van werk-naar- werk

Rapport Borstlap: Creëer een loopbaanwinkel (werkhub)
Sociaal Akkoord: Regionale werkhubs gaan zorgen voor een goede begeleiding en ondersteuning van werk naar werk
SER-advies: In een periode van acht tot tien jaar zal stapsgewijs een dekkende dienstverlening Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en VWNW-trajecten (VWNW) ontstaan. Sociale partners nemen hierin initiatief en regie en vervullen een actieve, stevige en uitvoerende rol.   
WV: Hiervoor dient de L-rekening aangewend te worden om marktpartijen in te huren die worden beloond naar prestatie: het vinden van nieuwe werk. De minder zelfredzamen dienen hier uiteraard bij begeleid te worden.

 • WW

Rapport Borstlap: Kijk opnieuw naar de hoogte en duur van WW- uitkering (hoger, maar kortstondig)
Sociaal Akkoord: De WW wordt naar Scandinavisch voorbeeld ingericht met een uitkeringshoogte die voorkomt dat tijdens werkloosheid het inkomen ver terugvalt en een uitkeringsduur die stimuleert snel weer aan het werk te gaan. De mogelijkheid om de private verlenging van de WW naar drie jaar algemeen verbindend te verklaren vervalt.                                                     
SER-advies: Als een werknemer tijdens een traject van om- of bijscholing in het kader van de van-werk-naar- werk-route door contractbeëindiging tijdelijk een beroep moeten doen op de WW, geldt tijdelijk voor een aantal maanden een hogere WW-uitkering.    
WV: Elke werkenden zet een percentage van zijn inkomen op de Vangnet-rekening bedoeld voor inkomensverlies van minimaal een half jaar. Hierdoor is WW niet meer nodig. Wanneer iemand er niet in slaagt om binnen een half jaar in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien – dan kan het zijn dat deze persoon niet langer over de kennis of kunde beschikt waar de arbeidsmarkt op dat moment behoefte aan heeft. Daar helpt geen WW of bijstand tegen. Daarom willen wij de aanspraak op een langere WW- en de bijstandsuitkering vervangen door het toekennen van een beurs zodat je in je levensonderhoud kan voorzien tijdens het volgen van een ‘opleiding’ die wordt gefinancierd uit het eigen persoonlijk ontwikkelbudget.                                                                            

 • Wettelijk minimumloon

Rapport Borstlap: I.i.g. hoger wettelijk minimumloon voor flexwerknemers.
Sociaal Akkoord: Werk moet lonen, dus wordt het minimumloon verhoogd tot een niveau waar mensen van kunnen leven.
SER-advies: De SER pleit voor invoering van een minimumloon per gewerkt uur en verhoging van het minimumloon met behoud van de koppeling.
WV: Het minimum loon moet mensen in staat stellen om zonder toeslagen en subsidie een volwaardig zelfstandig bestaan te geven, dat voorziet in de basisbehoefte die we als maatschappij stellen. Geef mensen die geen volledige werkbelasting aankunnen een onvoorwaardelijk basisinkomen voor dat deel dat ze niet belast kunnen worden. Werk moet lonen en afdoende zijn om van te leven bij (… uur) werken nadat de B, L en V rekening zijn aangevuld. Het minimumloon dus wordt afgestemd op het minimum waarvan een mens humaan kan leven nadat de premie aan het BSM en belasting is afgetrokken.

 • Pensioenen

Rapport Borstlap: –
Sociaal Akkoord: Als een bedrijf of sector een eigen cao wil sluiten, dan wordt in beginsel dispensatie verleend door de minister, tenzij er (een vermoeden van) misbruik van het cao instrument is.
SER advies: (Afspraken pensioenakkoord uitvoeren)            
WV: koppelen aan BSM. Aanvullend pensioenopbouw kan vrijwillig opgebouwd worden (gekoppeld aan BSM dus aan werkende ipv werkgever). Als we AOW nu te laag vinden (men is van mening dat dit niet voldoende is voor zzp’ers) waarom verhogen we deze dan niet tot een niveau dat we wel hoog genoeg vinden zodat we dit als samenleving op brengen. Daarnaast geven we alle werkenden (en werk- of opdrachtgevers) de mogelijkheid om aanvullend pensioen op te bouwen gekoppeld aan het BSN met keuzevrijheid hoe dit te bestendigen of bij welk pensioenfonds.                    

 • Pensioenen zzp

Rapport Borstlap: –
Sociaal Akkoord: Zzp’ers die dat wensen kunnen bij pensioenfonds blijven. Ook eigen wijze opbouw pensioen mogelijk.
SER advies: Afspraken pensioenakkoord uitvoeren  
WV: zie boven koppelen aan BSM. Met BSM kunnen zzp’ers en werknemers die dat wensen aanvullend pensioen opbouwen dat is gekoppeld aan BSN i.p.v. aan de werkgever. Iedereen kan eigen pensioenfonds kiezen en ook moet het mogelijk zijn om op eigen wijze pensioen op te bouwen.                                                                  

 • Samenstelling polder

Rapport Borstlap: Brede alliantie
Sociaal Akkoord: Brede alliantie
SER advies: Vnl. werkgevers en werknemers / huidige samenstelling polder    
WV: Brede alliantie (arbeidsmarkt consortium) + evenredige vertegenwoordiging in SER

Meer informatie: cd4.nl/burgerservicemodel   

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *