De Werkvereniging dingt naar een zetel in de SER

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Hieronder lees je onze aanmelding en motivatie om deel te nemen in de Sociaal-Economische Raad

Sociaal-Economische Raad
T.a.v. mr. J. Prins, algemeen secretaris
Postbus 90405
2509 LK Den Haag                           

Leersum, 13 september 2021

Onderwerp: Oproep benoemingsrecht Sociaal-Economische Raad

Geachte mevrouw Prins,

Naar aanleiding van de ‘Oproep benoemingsrecht Sociaal-Economische Raad’ zoals gepubliceerd in de Staatscourant 38138 (2021), stelt de Werkvereniging zich hierbij kandidaat. De redenen beschrijf ik hieronder.

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. Hiertoe werken op dit moment ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden samen in het adviesorgaan. In de advisering over een sterke en duurzame economie, waarin zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn, met een redelijke verdeling van inkomens, is het ontbreken van een goede vertegenwoordiging van zzp’ers en flexibel werkenden echter ondenkbaar. En die ontbreekt nu wel. 

Modern werken
Nederland telde in 2020 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het gaat hierbij om personen waarvoor een werkkring als zelfstandige de hoofdbaan is. Hun aantal is de afgelopen jaren voortdurend gestegen. Tellen we de hier de mensen bij op waarvoor zzp-schap een bijverdienste is, dan ligt dit aantal nog hoger. In 2019 hadden 1,6 miljoen personen inkomsten als zzp’er. De overheid wil dat mensen flexibel zijn in hun werk, zich bijscholen, omscholen, voor hun werk verhuizen en werk combineren met mantelzorg. De Werkvereniging noemt dat ‘Modern Werken’. Werken in vrijheid in alle denkbare vormen. Alles bij elkaar zijn er zo’n drie miljoen modern werkenden (niet alle vormen worden geteld door het CBS). Op een totaal van 9 miljoen werkenden.

Redelijke vertegenwoordiging ontbreekt
Hiermee is meteen zichtbaar waar het knelt. De rol van modern werkenden in de economie wordt steeds groter. Maar hun positie wordt zowel centraal als decentraal geregeld door vakorganisaties en werkgeversorganisaties, ook in de SER. De huidige polder bestaat uit vertegenwoordigers van de politiek en de traditionele (grote) werkgevers, werknemers en ondernemers. Toch passen steeds minder mensen in deze overzichtelijke hokjes. Het aantal modern werkenden neemt toe. Natuurlijk mag geen mens in een werkvorm gedwongen worden. Maar de grootste groep modern werkenden kiest bewust voor flexibiliteit en vrijheid. Voor een deel is dit overigens een inhaalslag; de ons omringende landen kenden deze ontwikkeling al eerder. 

Daarbij merk ik ook op dat eind maart 2019 1,6 miljoen mensen waren aangesloten bij een vakbond, 101 duizend minder dan twee jaar eerder. Het ledental is sinds 1988 niet zo laag geweest. Vanaf 2009 is sprake van een dalende trend. Ook dit pleit voor een andere benadering van een goede vertegenwoordiging van werkenden, juist in de SER.

Om een arbeidsmarkt te creëren die werkt voor iedereen is het nodig om iedereen een plek te geven in de polder. Dus in gesprek gaan met de spelers in de vertegenwoordiging van werkgevers, werknemers, zelfstandigen en de politiek. Inmiddels zijn er meer partijen die belangen vertegenwoordigen van werkenden maar die geen zitting hebben in de SER of aan die cao-tafels.

Het gemis van een goede vertegenwoordiging in de advisering is duidelijk zichtbaar. In plaats van aan te haken op de groeiende trend van flexibeler werken, wil de overheid werkenden terugduwen in traditionele hokjes: in een onderneming mét personeel of in loondienst. Met freelancers, eenmanszaken, job carving en hybride werken weten ze zich geen raad. Het aantal mensen dat werkvormen combineert of afwisselt, groeit snel en zij herkennen zich steeds minder in de oplossingen die door de polder worden aangedragen.

SER-advies
Uit het SER-advies uit 2013 Verbreding draagvlak cao-afspraken blijkt juist dat het noodzakelijk is om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals de toename van het aantal zzp’ers. “Door de individualisering zal de rol van zzp’ers, die als ondernemers in beginsel niet onder de cao vallen, toenemen; dit zal van invloed zijn op de betekenis van de cao in de desbetreffende sector”.

Inzet van de Werkvereniging
De Werkvereniging behartigt sinds 2017 de belangen van modern werkenden door voor hen een platform te vormen en door mede te werken aan verbetering van de rechtstoestand en de positie van de modern werkenden. De Werkvereniging stelt de belangen van werkenden boven de contractvorm waarin zij werken en bepleit een nieuw sociaal model (ontwikkeld als BSM-model) waarin alle werkenden op basis van hun (inkomen volgens het) BSN afdrachten doen en rechten en zekerheden opbouwen.

De Werkvereniging wenst voor 3 miljoen modern werkende Nederlanders een stem in de ontwikkeling of voortzetting van wetgeving en beleid die hun werk en leven beïnvloeden en op dit moment ook vaak benadelen. Waaronder De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die 77 duizend van de 1,5 miljoen flexwerkers hun werk deed verliezen, en alle evenmin effectieve voorlopers (de flexwetten). Denk ook aan de jaren voortslepende beleidsontwikkeling voor zzp’ers (een juridisch overigens niet geijkte term); sinds bijna tien jaar wordt gewerkt aan de wet DBA. Deze al jaren voortdurende onduidelijkheid en het negatieve stigma dat de regering deze werkenden meegeeft, schaden velen van hen op dit moment in hun positie. De modern werkenden vormen een ondernemerscategorie met specifieke uitdagingen en belangen die onvoldoende onderdak vindt bij organisaties van ondernemers met personeel, en die zich niet gehoord voelt.  

Een evenwichtige advisering over een sterke en duurzame economie, waarin zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn, met een redelijke verdeling van inkomens, is in de ogen van de Werkvereniging ondenkbaar zonder een realistische vertegenwoordiging van alle werkenden in Nederland. Die ontbreekt op dit moment voor bijna 3 miljoen werkenden.  

Om die reden stelt zij zich hierbij graag kandidaat voor de SER. 

Dank voor uw aandacht zover, uw reactie zie ik graag tegemoet.

Namens het bestuur en de directie van de Werkvereniging,

Hoogachtend,

Danielle van Wieringen
Voorzitter Werkvereniging
Bestuur@werkvereniging.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *