Gedeelde belangen Platform Vernieuwen doen we Samen

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Onderwerp: Gedeelde belangen platform Vernieuwen doen we samen

Beste Karien van Gennip, Marnix van Rij en Micky Adriaansens

Wij zijn blij dat er een nieuw kabinet is dat ruimte laat voor nadere invulling van het arbeidsmarktbeleid. Goed dat jullie deze verantwoordelijke opdracht oppakken! Via deze brief laten we weten dat het platform Vernieuwen doen we samen jullie wil helpen aan oplossingsrichtingen. Hierover gaan we graag het gesprek aan.

We zijn ons ervan bewust dat jullie voor een uitdagende taak staan. Er liggen een paar stevige dossiers te wachten:

 • Herstel van vertrouwen tussen burgers en overheid;
 • Een herstelplan voor de coronacrisis;
 • De extreme krapte op de arbeidsmarkt;
 • De inrichting van een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Het platform Vernieuwen doen we samen maakt zich zorgen over de houdbaarheid van de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze is onderhevig aan veel ontwikkelingen. Steeds meer werkenden wisselen regelmatig van baan of combineren verschillende werkvormen.

Om dit in goede banen te leiden, is een stelselherziening nodig op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit. Daarmee maken we de arbeidsmarkt toekomstbestendig voor alle werkenden, zodat we allemaal optimaal in kunnen spelen op de uitdagingen van vandaag en morgen.

Vertrekpunt: de gedeelde belangen van werkenden

Helaas worden de verschillende behoeftes, wensen en belangen van werkenden al snel vertaald naar tegenstellingen. Gedeelde belangen verschuiven naar de achtergrond. Een gemiste kans.

Wij zijn van mening dat er meer overeenkomsten dan verschillen bestaan. Werkenden hebben allemaal behoefte aan duidelijkheid, wendbaarheid, weerbaarheid en wederkerigheid, zoals uitgebreid uitgewerkt in het rapport van de Commissie Borstlap.

Dat is ook het uitgangspunt van het Vernieuwen doen we samen: met een brede maatschappelijke alliantie de arbeidsmarkt van morgen inrichten. Het vorige kabinet heeft stappen gezet, maar aan dit kabinet de schone taak om met nieuw elan een visie op de arbeidsmarkt te ontwikkelen en serieus aan de slag te gaan met hervormingen.

Platform Vernieuwen doen we samen

Het Platform Vernieuwen doen we samen bestaat uit een bont gezelschap van organisaties die als, met en voor ‘Modern Werkenden’ werken. Samen hebben we een goed beeld van wat werkenden nodig hebben om zo lang, gezond en gelukkig mogelijk te functioneren op een arbeidsmarkt die volop in beweging is. Werk en werkenden staan hierbij centraal, in plaats van de contractvormen en het socialezekerheidsstelsel.

Ons ‘regeerakkoord’ voor een moderne arbeidsmarkt

Als platform bieden we u graag een kort overzicht van onderwerpen die volgens ons de prioriteit verdienen. Deze laten net als het regeerakkoord nog alle ruimte voor verdere invulling en uitwerking. Wij helpen jullie hier graag bij. Uiteraard in samenwerking met andere stakeholders.

Om optimaal te functioneren op een arbeidsmarkt in beweging, is het nodig dat alle werkenden meer duidelijkheid, wendbaarheid, weerbaarheid en wederkerigheid krijgen. Deze opdracht van de commissie-Borstlap onderschrijven wij volmondig. Lees hieronder ons overzicht van wat daar volgens ons voor nodig is:

Starten met:

 1. Experimenteren met de opbouw van een basis aan sociale verzekeringen en de koppeling van voorzieningen aan werkenden zelf, in plaats van aan de contractvorm;
 2. Inzetten op brede welvaart door een sociaal vangnet voor iedereen te creëren (basisregeling);
 3. Inkomen als uitgangspunt nemen voor wet- en regelgeving, in plaats van de traditionele werkgever en werknemer en het traditionele stelsel;
 4. Betrekken van een brede coalitie van stakeholders die met en voor Modern Werkenden werken bij voorbereidingen op beleid en maatregelen, zodat niet alleen de belangen van werknemers en werkgevers worden meegenomen.

Afscheid nemen van:

 1. Het polariseren van werkenden (ook in beleid) door de gezamenlijke belangen te zoeken. Wij zijn geen concurrenten met tegengestelde belangen. Alle werkenden leveren een waardevolle bijdrage. In een tijd van extreme krapte op de arbeidsmarkt hebben we iedereen nodig om onze economie draaiende te houden;
 2. De valse belofte van de ‘vaste’ baan die 40 jaar zekerheid biedt aan werknemers;
 3. De koppeling van sociale zekerheid aan arbeidscontract.

Doorgaan met:

 1. Onderzoeken hoe we tot een zekerheidsstelsel komen dat neutraal is ten aanzien van contractvorm;
 2. Modern Werkenden onderdeel uit te laten maken van het polderlandschap;
 3. Het faciliteren van oplossingen vanuit de markt en de praktijk.

Deze prioriteitenlijst is opgesteld en onderschreven door de volgende personen en organisaties:

We begrijpen dat deze punten om nadere uitleg vragen en geven graag tekst en uitleg in een kennismakingsgesprek. Wij kijken hiernaar uit!

Namens het platform Vernieuwen doen we samen wensen we jullie veel succes,

Roos Wouters

Directeur Werkvereniging

nul zes-2466811

Platform Vernieuwen doen we samen is een initiatief van de Werkvereniging.

De Werkvereniging is het belangenplatform met een nieuwe visie op de arbeidsmarkt. Werkenden staan bij ons centraal, niet de werk- of contractvorm. Daarom streven wij naar hervorming van de regels voor werk en zekerheid, waardoor alle werkenden — werkgevers, werknemers, ondernemers met en zonder personeel, flexwerkers, directeur groot aandeelhouders, payrollers, zowel modern als traditioneel — optimaal kunnen functioneren op een arbeidsmarkt die constant om verandering vraagt.

Wie zijn toch die Modern Werkenden?

Laten we twee dingen onderscheiden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er in 2018 350.000 werknemers met meerdere banen in loondienst en 250.000 mensen die een baan in loondienst combineren met zelfstandig ondernemerschap. Dat samen zijn de 600.000 hybride werkenden. Modern Werkenden, waar wij het als Werkvereniging over hebben, daarvan zijn er veel meer. Denk aan:

236.000 scholieren en studenten met betaald werk (181.000 loondienst, 55.000 zzp)

180.000 gepensioneerden met betaald werk (88.000 loondienst, 92.000 zzp)

46.000 mensen met een uitkering die daarnaast als zzp’er werken

657.000 zzp’ers die nog niet in bovenstaande getallen zaten

710.000 mensen per jaar die van baan wisselen

2,2 miljoen andere mensen met betaald werk die daarnaast mantelzorg verlenen

4,3 miljoen mensen met betaald werk die daarnaast vrijwilligerswerk doen

In de laatste drie groepen zullen de nodige dubbeltellingen zitten, maar wij durven de stelling wel aan dat er tussen de 3 en 4 miljoen Modern Werkenden zijn. Een persoon kan een vaste baan hebben, maar tegelijk ook meewerkend gezinslid zijn. De precieze hoeveelheid Modern Werkenden is daarom nooit precies weer te geven of bij elkaar op te tellen.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *