Vernieuwen doen we samen campagne NEE

Nee tegen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering speciaal voor ZZP

Roos Wouters Petities

Nee tegen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering speciaal voor ZZP

Een verplichte verzekering voor zzp’ers betekent onzekerheid voor iedereen.

Al meer dan 18.000 ondertekeningen!

Teken de petitie op petities.nl

Waarom zeggen wij nee?


Het kabinet heeft besloten dat het voor alle zzp’ers verplicht wordt om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Hoe de verplichte AOV er echter uit komt te zien, en of hij er echt komt, is nog niet duidelijk. Het kabinet heeft sociale partners gevraagd om in overleg met zelfstandigenorganisaties voor de zomer van 2020 met een concreet voorstel te komen voor deze verzekering.

Dit is volgens ons een slechte zaak. Modern Werkenden bewegen zich voortdurend op de arbeidsmarkt. Het opleggen van een verplichte verzekering voor zzp'ers is als het bijbouwen van een verdieping op een huis waarvan de fundering verzakt. Al hopen de traditionele partijen iedereen zo veilig onder te brengen op een verdieping waar een traditionele oplossing voor bestaat, toch verzekert het bijbouwen van een extra verdieping niemand van een solide fundering.

Lees verder

Wat willen wij wel?


Wij willen een fundamentele herziening van het sociale stelsel zodat alle werkenden zich verzekerd weten van dezelfde basis aan zekerheden die meebewegen met hun leven, hun werk en de keuzes die ze daarin maken.

Ook willen wij dat Modern Werkenden bij deze fundamentele hervorming betrokken worden. Daarom roepen we 11 mei uit tot de Dag van de Modern Werkenden. Een Modern Werkende ben je al als je wel eens van baan of branche verandert, of als je een baan, studie en/of ondernemerschap combineert. Voor een traditionele werkgever, werknemer en ondernemer die niet van positie verandert is alles goed geregeld. Maar voor wie geldt dat nu nog? Daarom willen wij dat de werkende en niet de werkvorm centraal staat!

Teken de petitie!


Zekerheden koppelen aan het individu

Het precieze aantal zelfstandigen is onbekend. Maar in het vierde kwartaal van 2018 telde het Centraal Bureau voor de Statistiek bijna anderhalf miljoen mensen die het grootste deel van hun werktijd invulden als zelfstandige. Ook weten we uit het genoemde WRR-rapport dat naar schatting ongeveer 300.000 werknemers ‘bijklussen’ als zzp’er.

Een verplichte zzp-verzekering gaat in tegen een fundamentele verandering die gaande is op de arbeidsmarkt.

Dit soort hybride loopbanen vragen om zekerheden die zijn gekoppeld aan het individu, in plaats van aan een arbeidsrelatie. Daar zouden alle werkenden baat bij hebben, niet alleen de zelfstandigen. Op die manier zou iedereen zich vrij kunnen bewegen en ontplooien op de arbeidsmarkt, zonder vrees om zekerheden kwijt te raken.

Een tweede reden is dat een verplichte zzp-verzekering een last vormt voor zelfstandigen die andere manieren hebben gevonden om hun risico’s te managen, manieren die veel populairder zijn dan de producten van de verzekeringsindustrie. Veel zzp’ers nemen deel in broodfondsen of hebben een vrij besteedbaar reservepotje voor de eerste periode van ziekte en spreken in de periode daarna hun eigen vermogen aan, in de vorm van hun onderneming, beleggingen of eigen woning.

Nu al komt 73% van de zelfstandigen in geval van langdurige ziekte boven het sociaal minimum uit.

Dankzij dit soort oplossingen komt momenteel 73% van de zelfstandigen in geval van langdurige ziekte boven het sociaal minimum uit, stelt het Centraal Planbureau. Daarboven hebben zelfstandigen natuurlijk nog de mogelijkheid ander passend werk te gaan doen.

Uit onderzoek van de Werkvereniging blijkt bovendien dat 53% van de zelfstandigen vreest dat arbeidsongeschiktheidsverzekeringen niet aan hen zullen uitkeren in geval van ziekte, omdat er bij hen geen onafhankelijke arts aan te pas komt. Zouden zij dat vertrouwen wél hebben, dan zou 40% van hen zich meteen inschrijven.

Het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid onder zelfstandigen is dus niet alleen een kwestie van onwil of onvermogen, voor veel zelfstandigen is het een kwestie van wantrouwen. Dat zal zeker niet weggenomen worden door hen verplicht te laten verzekeren.

De veelbesproken verzekeringsgraad van 20% vertelt slechts een deel van het verhaal

Dit alles laat duidelijk zien dat de veelbesproken verzekeringsgraad van circa 20% slechts een deel van het verhaal vertelt. Voor iedere zzp’er die zijn of haar zaakjes geregeld heeft en zijn of haar leef- en bestedingspatroon daarop heeft ingericht, betekent een verplichte collectieve verzekering een dubbele verzekering tegen dubbele kosten.

Meer weten over de AOV?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is in Nederland een verzekering voor zelfstandig ondernemers die de verzekerde (de ondernemer) voorziet in een periodieke uitkering bij ziekte of invaliditeit.

Sinds het afschaffen van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) in 2004 is er voor ondernemers geen sociale zekerheid meer die voorziet in een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, afgezien van de WWB. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) voorziet alleen in een uitkering voor werknemers.

Lees meer over de AOV


Ondemocratisch en onnodig

Het is echt zorgelijk dat werkgevers- en werknemersorganisaties onderhandelen met politici om anderhalf miljoen zelfstandigen een oplossing op te dringen, zonder dat de zelfstandigen iets gevraagd wordt. Behalve ondemocratisch is het onnodig om beslissingen over zelfstandigen en hybride werkenden te laten nemen door vertegenwoordigers van de traditionele werkgevers en werknemers. Er zijn genoeg slimme manieren om hen te laten meebeslissen. Maak daar dan ook gebruik van.

Het is evident dat het sociale stelsel onder toenemende spanning staat en hoognodig op een andere, modernere leest moet worden geschoeid. Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers brengt dat helaas niet dichterbij. De socialezekerheid vernieuwen we liever samen en meteen voor iedereen!

Ontplooiingskansen

Door aan het bestaande bouwwerk nog eens een aparte verzekering toe te voegen voor nog eens een aparte arbeidsrelatie, beperk je de ontplooiingskansen van alle werkenden en hun mobiliteit op de arbeidsmarkt. De samenleving en de economie zijn daar niet bij gebaat, en de druk op het stelsel wordt er alleen maar groter door.

Wat ons betreft mag een verplichte verzekering speciaal voor zzp’ers er niet komen. In plaats daarvan is een fundamentele herziening van het hele stelsel nodig. Zodat werkenden niet vastgepind worden op een min of meer toevallige, en steeds vaker tijdelijke arbeidsrelatie. Zodat alle mensen de zekerheden krijgen die passen bij hun leven en hun werk, en bij de ontwikkelingen die zich daarin voordoen.


Ben jij ook tegen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering speciaal voor zzp-ers? Teken dan de petitie!


Wie zijn wij?

Seats2meet
uniforce Professionals
Bright Pensioen
we are sure
Werken in Netwerken
CommonEasy
Werken in Netwerken
SharePeople
ONL voor ondernemers
Werkvereniging