Onze missie

Onze missie

De Werkvereniging is het belangenplatform voor Modern Werkenden: mensen die zelf de regie willen over hun leven, hun loopbaan en hun sociale zekerheid. Omdat alleen de traditionele polderpartijen zich hebben verenigd, worden de belangen van Modern Werkenden vaak genegeerd of naar traditionele oplossingen vertaald. Dat heeft negatieve gevolgen voor Modern Werkenden, voor de economie en voor de samenleving. Daar wil de Werkvereniging verandering in brengen door Modern Werkenden te verenigen en door zich actief in te zetten voor een fundamentele hervorming van de arbeidsmarkt en het sociale stelsel. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat alle werkenden zich verzekerd weten van dezelfde basis aan zekerheden die meebewegen met hun leven, hun werk en de keuzes die ze daarin maken. Voorwaarde daarvoor is een sociaal stelsel waarin zekerheden gekoppeld worden aan mensen in plaats van aan hun formele relatie tot de arbeidsmarkt. 

Jouw steun is nodig voor onze lobby!

De Werkvereniging wil een rol van betekenis spelen bij de hervorming van de arbeidsmarkt, dat kan alleen met financiële steun van deelnemers en sponsors die achter onze doelstellingen staan omdat ze willen laten weten waar Modern Werkenden behoefte aan hebben. Hoe meer deelnemers en sponsors de Werkvereniging steunen, hoe meer impact onze lobby heeft op de besluitvorming die Modern Werkenden aangaat.  

Hoe wij onze missie bereiken?

Op basis van de gezamenlijk kennis uit Jouw Stem, het Magazine van de Vernieuwing, het Platform Vernieuwen Doen we Samen, onze Opjutters en onze sponsors maken we kenbaar aan politiek, bedrijfsleven en media wat Modern Werkenden nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren op een arbeidsmarkt in beweging. We brengen het verhaal van Modern Werkenden overal waar we kunnen voor het voetlicht, zodat ook hun belangen worden meegewogen bij de besluitvorming die hen aangaat. We zetten ertoe aan verder te denken dan ‘zzp’, ‘dienstverband’ of ‘polderpartijen’ en gaan uit van wat het individu in een sociale samenleving nodig heeft. In de aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen zullen we ons actief inzetten om de belangen van Modern Werkenden op de politieke agenda en in de verschillende partijprogramma’s te krijgen. 

Overleggen? Ja! Polderen? Nee!

Wij geloven in overleggen en het sluiten van compromissen en zijn dan ook bereid om in gesprek te gaan met ministers*, ambtenaren en instanties om tot oplossingen te komen. We geloven alleen niet dat Modern Werkenden erbij gebaat zijn wanneer de Werkvereniging gaat polderen met de traditionele polderpartijen. Wij denken dat die polderpartijen elkaar dusdanig in de tang hebben dat politiek en Modern Werkenden beter aan een andere, eigen tafel kunnen onderhandelen, zonder gebonden te zijn aan al lang uitgeruilde beloftes en conventies van de polderpartijen. Met bijvoorbeeld een VNO-NCW of een FNV willen we wel praten maar niet onderhandelen. (*zie ook het artikel over onze ontmoeting met Minister Koolmees)

Onafhankelijkheid 

In een wereld waarin veel wantrouwen heerst, genieten wij het vertrouwen dat we een werkelijk onafhankelijke belangenvereniging zijn. Wij zijn er dan ook op gebrand om heel zorgvuldig met dat vertrouwen om te gaan, want vertrouwen komt te voet, maar je hoeft maar een keer de indruk te wekken dat je je vergaloppeert en je bent het vertrouwen voor altijd kwijt. Daarom hebben we ervoor gekozen dat de stem van een sponsor net zoveel meetelt als die van een individuele deelnemer. 

Wat kun je qua PR verwachten van de Werkvereniging?

Dag van de Modern Werkenden 

Mensen combineren steeds vaker studie, banen, ondernemerschap, zorgtaken en vrijwilligerswerk – of wisselen die af. De huidige inrichting van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid zijn niet ingesteld op die Modern Werkenden. De Werkvereniging wil daar verandering in brengen. Daarom hebben we 11 mei uitgeroepen tot de Dag van de Modern Werkenden en pleiten we ervoor om werkenden en niet hun werkvorm centraal te stellen. In samenhang met die dag organiseren we elk jaar een Festival voor Modern Werkenden.


Platform Vernieuwen Doen We Samen

Wij verbinden moderne initiatieven, bedrijven en instanties die het anders willen doen op deze arbeidsmarkt. Door deze vernieuwers aan elkaar en aan Modern Werkenden te verbinden, zoeken we samen naar een nieuwe arbeidsmarkt en nieuwe sociale zekerheid die recht doet aan Modern Werkenden. Concurrentie en elkaar vliegen afvangen hoort wat ons betreft bij de ‘oude’ wereld. Met het Platform Vernieuwen Doen We Samen willen wij zorgen dat ‘vernieuwers in een oude wereld’ minder tegenwind ervaren door te experimenteren en samen het wiel uit te vinden. Hiervoor organiseren we zeker twee keer per jaar een bijeenkomst en verbinden en informeren we de deelnemers ook geregeld online, onder andere door middel van het Magazine van de Vernieuwing.


Magazine van de Vernieuwing

Samen hebben wij veel expertise op het gebied van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt omdat we veel oplossingsgerichte én creatieve vakidioten in ons netwerk hebben. Zo hebben we in mei 2019 ons eerste Magazine voor de Vernieuwing uitgebracht, boordevol adviezen en opinies hoe de arbeidsmarkt van de toekomst eruit zou moeten zien. Dit magazine, zo kunnen we inmiddels concluderen, wordt goed gelezen door politici en beleidsmakers en heeft de Werkvereniging de nodige aandacht opgeleverd. We zullen het magazine twee keer per jaar uitbrengen.  


Festivals/bijeenkomsten

Zeker twee keer per jaar organiseren we een bijeenkomst waarin we aandacht besteden aan de wensen en behoeften van Modern Werkenden, waarvan eenmaal op 11 mei. Het eerste Festival (Utrecht, 29 maart 2019) werd druk bezocht door een zeer gevarieerd publiek. Het eerstvolgende Festival vindt plaats in Utrecht bij Seats2meet Utrecht CS op 11 mei 2022.


Jouw Stem

Door middel van Jouw Stem (korte online vragenlijsten) brengen we het hele jaar door in kaart hoe Modern Werkenden denken over onderwerpen die hen aangaan. De uitkomsten brengen we onder de aandacht van media en politiek. Deelname aan Jouw Stem is gratis en toegankelijk voor iedereen die zich registreert. Dit laatste om te voorkomen dat ‘trollen’ onze gegevens vervuilen. De resultaten uit Jouw Stem hebben er verschillende keren voor gezorgd dat Roos Wouters bij verschillende radioprogramma’s mocht spreken.


Modern Werkenden Meetlat / Sociaal Keurmerk

Komend jaar willen we een Modern Werkenden Meetlat ontwikkelen. Hierop kunnen diensten, bedrijven en tools langs verschillende ijkpunten worden gelegd die belangrijk zijn voor Modern Werkenden zoals flexibiliteit, keuzevrijheid, transparantie, autonomie, geringe bureaucratie etc. Zodoende brengen we in kaart wat Modern Werkenden nodig hebben, creëren we een keurmerk en steken we andere organisaties aan om meer op de behoefte van Modern Werkenden in te spelen. Sponsors worden langs de meetlat gelegd.